بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن نانوکپسوله در برابر Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی
1. بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن نانوکپسوله در برابر Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی

حدیثه کریمی؛ حجت اله بداقی؛ احمد رجایی؛ شیده موجرلو

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 367-381

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.76390

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضدقارچی و پایداری اسانس آویشن درون پوشانی در نانوژل کیتوزان- مریستیک اسید در برابر قارچ Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی انجام گرفت. اثر نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در ...  بیشتر