بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن
1. بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن

امیر پورفرزاد؛ محمد باقر حبیبی نجفی؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ محمد حسن زاده خیاط

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 535-545

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.37987

چکیده
  فروکتان ها گروهی از الیگو و پلی ساکاریدهای تشکیل شده از فروکتوز هستند که به علت دارا بودن ویژگی های مفید تغذیه ای وعملکردی به طور گسترده ای در جهان مورد استفاده می باشند. گیاه سریش از جمله گیاهانی می باشد ...  بیشتر