تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب
1. تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب

سید محمد علی رضوی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ بهاره عماده زاده

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 696-706

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.38075

چکیده
  امروزه، ارتباط مصرف زیاد چربی با بیماری های مختلف شناخته شده است. بنابراین، افراد جامعه مصرف فراورده های غذایی کم چرب را به انواع با چربی کامل ترجیح می دهند. هدف این تحقیق بررسی اثر صمغ های گوار، دانه ...  بیشتر