تأثیر بسته های نانوکامپوزیت بر خواص کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم سانتارزا
1. تأثیر بسته های نانوکامپوزیت بر خواص کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم سانتارزا

صلاح فهیمی نیا؛ لطفعلی ناصری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 88-99

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45436

چکیده
  بمنظور حفظ کیفیت میوه ها و افزایش عمر ماندگاری آن ها، تحقیقات وسیعی در زمینه روش های بسته بندی به ویژه کاربرد نانومواد در بسته-بندی صورت گرفته است. با در نظر گرفتن ماندگاری پایین میوه آلو، در این پ‍ژوهش ...  بیشتر