اثر ضدمیکروبی فیلم زیست‌فعال زئین حاوی اسانس آویشن علیه Escherichia coli و listeriainnocua طی نگهداری سالاد الویه

محبوبه کشیری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 276-285

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.39061

چکیده
  بسته‌بندی ضدمیکروبی یک فناوری نوین نگهداری است که براساس رهایش عوامل فعال ترکیب‌شده با پلی‌مر بسته‌بندی، به درون محصول غذایی یا محیط اطراف بسته بندی برای افزایش کیفیت و امنیت غذایی طراحی شده است. با هدف استفاده از اسانس گیاهان به‌عنوان ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی، فعالیت ضدباکتریایی اسانس آویشن شیرازی (.Zataria multiflora Boiss) درمحیط مایع ...  بیشتر