برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلابی رقم درگزی

مهساسادات رضوی؛ عبدالله گل محمدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 199-210

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.52584

چکیده
  در تحقیق حاضر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلابی رقـم درگزی بررسی شد. برای تعیین خواص مکانیکی از دستگاه آزمون جامع کشش فشار استفاده شد. آزمایش‌ها در پنج سطح نیرویی مختلف (۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ نیوتن) و به‌صورت آزمون بارگذاری- بار برداری تحت سرعت ثابت mm/min 10 انجام شد. به ازای هر سطح نیرو سه تکرار درنظرگرفته شد. نتایج بررسی نشان داد که با افزایش ...  بیشتر