ارزیابی پارامترهای شیمیایی لازم برای اصالت‌سنجی آبلیمو ترش تجاری
ارزیابی پارامترهای شیمیایی لازم برای اصالت‌سنجی آبلیمو ترش تجاری

زهرا علائی روزبهانی

دوره 15، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 497-506

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v15i4.64465

چکیده
  امروزه یکی از اصلی‌ترین مشکلات در تولید و بازارمصرف آب لیمو کشورشناسایی تقلبات در این فرآورده است. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای شیمیایی لازم برای شناسایی تقلبات در این صنعت است .بدین منظور در این ...  بیشتر