اثر پری‌بیوتیک‌ها بر تولید ترکیبات ضدمیکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس (سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076)

لیلا گودرزی؛ روحا کسری کرمانشاهی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 41-47

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45434

چکیده
  لاکتوباسیلوس‌ها، گروهی از باکتری‌های گرم مثبت، بدون اسپور، کروی یا میله‌ای شکل و کاتالاز منفی هستند که دارای اثرات سودمندی برای میزبان خود می‌باشند. پری‌بیوتیک‌ها نیز مواد غذایی غیرقابل‌تجزیه و هضمی می‌باشند که با تقویت انتخابی در رشد و فعالیت تعدادی از باکتری‌های روده‌ای به میزبان اثرات مفیدی را می‌رساند. این مطالعه با هدف ...  بیشتر