• نام : فریده طباطبائی یزدی
  • آدرس پستی : خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، کد پستی 1163-91775
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • نام : نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران