دکتر ناصر شاهنوشی (مدیر مسئول)
استاد
تخصص: اقتصاد کشاورزی
وابستگی سازمانی: گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~shahnoushi
آدرس ایمیل: shahnoushi@um.ac.ir
 
دکتر فریده طباطبائی یزدی (سردبیر)
استاد
تخصص: میکروبیولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://tabatabai.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: Tabatabai@um.ac.ir
 
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
تخصص: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~mortez
آدرس ایمیل: morteza1937@yahoo.com
 
دکتر فخری شهیدی
استاد
تخصص: میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://fshahidi.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: niloofar1373@yahoo.com
 
دکتر صدیقه فضلی بزاز
استاد
تخصص: میکروب‌شناسی دارویی
وابستگی سازمانی: گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
وب سایت: http://pharmacy.mums.ac.ir/amouzesh-group/43-uncategories/991-drfazli-1
آدرس ایمیل: fazlis@mums.ac.ir
 
دکتر محمدباقر حبیبی
استاد
تخصص: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://habibi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: habibi@um.ac.ir
 
دکتر رضا فرهوش
استاد
تخصص: شیمی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~rfarhoosh
آدرس ایمیل: rfarhoosh@um.ac.ir
 
دکتر مرتضی خمیری
دانشیار
تخصص:میکروبیولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: http://khomeiri.profcms.gau.ac.ir/?newlang=eng
آدرس ایمیل: mkhomeiri@yahoo.com
 
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد
تخصص: اصول مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~s.razavi
آدرس ایمیل: s.razavi@um.ac.ir
 
دکتر مهدی کاشانی‌نژاد
استاد
تخصص: مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: http://kashaninejad.profcms.gau.ac.ir/?newlang=eng
آدرس ایمیل: kashani@gau.ac.ir
 
دکتر آرش کوچکی
استاد
تخصص: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~koocheki
آدرس ایمیل: koocheki@um.ac.ir
 
دکتر محبت محبی
استاد
تخصص: مهندسی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://m-mohebbi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: m-mohebbi@um.ac.ir
 
 
دکتر بابک قنبرزاده
استاد
تخصص: مهندسی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
وب سایت: https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghanbarzadeh
آدرس ایمیل: ghanbarzadeh@tabrizu.ac.ir
 
 
دکتر ایران عالم‌زاده
استاد
تخصص: بیوتکنولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: http://sina.sharif.edu/~alemzadeh
آدرس ایمیل: alemzadeh@sharif.edu
 
 
دکتر قدیر رجب‌زاده اوغاز
دانشیار
تخصص: نانو فناوری مواد غذایی
وابستگی سازمانی: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
وب سایت: research.rifst.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=50000007
آدرس ایمیل: gh.rajabzadeh@rifst.ac.ir
 
 
دکتر مهیار حیدرپور
دانشیار
تخصص: زیست مولکولی
وابستگی سازمانی: دانشکده پزشکی هاروارد
وب سایت: https://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/display/Person/116195
آدرس ایمیل: mheydarpour@bwh.harvard.edu
 
 
دکتر حمید بهادر قدوسی
دانشیار
تخصص: میکروبیولوژی غذایی
وابستگی سازمانی: دانشگاه متروپولیتن لندن
وب سایت: h.ghoddusiatlondonmet.ac.uk
آدرس ایمیل: h.ghoddusi@londonmet.ac.uk
 
 
دکتر کیانوش خسروی
استاد
تخصص: بیوتکنولوژی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وب سایت: http://isid.research.ac.ir/Kianoush_Khosravidarani
آدرس ایمیل: k.khosravi@sbmu.ac.ir
 
 
دکتر مرتضی عباس زادگان
استاد
تخصص: ویروس شناسی
وابستگی سازمانی: دانشگاه آریزونا
وب سایت: https://sustainability.asu.edu/person/morteza-abbaszadegan/
آدرس ایمیل: abbaszadegan@asu.edu
 
 
دکتر محمدامین محمدی فر
دانشیار
تخصص: مهندسی مواد غذایی
وابستگی سازمانی: دانشگاه دانمارک
وب سایت: https://www.dtu.dk/english/service/phonebook/person?id=114978&tab=2&qt=dtupublicationquery
آدرس ایمیل: moamo@food.dtu.dk
 
دکتر منوچهر وثوقی
استاد
تخصص: مهندسی بیوتکنولوژی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=vosoughi
آدرس ایمیل: vosoughi@sharif.edu