نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران در پایگاه SIS نمایه شد.