مقاله پژوهشی فارسی

بررسی امکان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول کره پسته

(صفحات 1-6) احمد شاكراردكانی (صفحات 1-6) احمد شاكراردكانی
بازدید: 456

تأثیر نوع بسته‌بندی، درجه حرارت و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتورهای حسی

(صفحات 7-14) محمدرضا عدالتیان (صفحات 7-14) محمدرضا عدالتیان, ناصر صداقت ناصر صداقت, علی شریف علی شریف
بازدید: 447

طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته

محسن شمسی محسن شمسی, اسماعیل محمودی اسماعیل محمودی, علی جعفری علی جعفری, علی محمدی علی محمدی, مهدی هدایتی زاده مهدی هدایتی زاده
بازدید: 475

منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در فرایند خشک کردن پسته

(صفحات 25-36) حمیدرضا گازر (صفحات 25-36) حمیدرضا گازر
بازدید: 457

تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده

(صفحات 37-44) اسماعیل محمودی (صفحات 37-44) اسماعیل محمودی, کریم خضابی خسرقی کریم خضابی خسرقی, علی جعفری علی جعفری
بازدید: 455

پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی

(صفحات 45-56) احمد بهارلویی (صفحات 45-56) احمد بهارلویی, محمود امید محمود امید, حجت احمدی حجت احمدی, شاهین رفیعی شاهین رفیعی
بازدید: 457

بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین به دست آمده از زعفران

(صفحات 57-64) قدیر رجب زاده (صفحات 57-64) قدیر رجب زاده, غلامرضا ملک زاده غلامرضا ملک زاده, علی شریف علی شریف
بازدید: 518