مقاله پژوهشی فارسی

تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال

(صفحات 1-12) وحید محمد پور (صفحات 1-12) وحید محمد پور, محمدتقی حامد موسویان محمدتقی حامد موسویان, احمد اعتمادی احمد اعتمادی
بازدید: 500

تاثیر میزان آفلاتوکسین تولیدی توسط آسپرژیلوس فلاووس بر کاهش بازاریابی پسته در جهان

صفحات 13-19 حسین صارمی صفحات 13-19 حسین صارمی, سید محمود اخوت سید محمود اخوت
بازدید: 453

راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول

صفحات 21-27 حسین صارمی صفحات 21-27 حسین صارمی, سید محمود اخوت سید محمود اخوت, هانیه صارمی هانیه صارمی
بازدید: 1282

تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام در شرایط مختلف

صفحات 29-38 آندرس لوفون صفحات 29-38 آندرس لوفون, ناصر صداقت ناصر صداقت, محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی
بازدید: 464
بازدید: 512

سنتیک هیدراسیون و تغییرات برخی خواص فیزیکی دانه گندم

(صفحات 47-60) مهدی کاشانی نژاد (صفحات 47-60) مهدی کاشانی نژاد, محبوبه کشیری محبوبه کشیری
بازدید: 436

خواص فیزیکی و پردازش تصویر دانه پسته وحشی (بنه)

سید محمدعلی رضوی سید محمدعلی رضوی, مسعود مظاهری نسب مسعود مظاهری نسب, فرشید نیکفر فرشید نیکفر, حسام ثنایی فرد حسام ثنایی فرد
بازدید: 479