لیست داوران منتصب این شماره

 • الهام آذرپژوه
 • حجت کاراژیان
 • حمید توکلی پور
 • رضا اسماعیل زاده کناری
 • سپیده حقیقت خرازی
 • سید محمود موسوی
 • علی متولی
 • محسن اسمعیلی
 • محمد حسین نادیان
 • محمد نوشاد
 • مهدی ایرانی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره