لیست داوران منتصب این شماره

 • آرام بستان
 • اسعد محمدامینی
 • اشکان مددلو
 • الهام مهدیان
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • حجت کاراژیان
 • سپیده حقیقت خرازی
 • سید مهدی جعفری
 • شهلا سلمانیان
 • صمد بدبدک
 • فاطمه نادی
 • مجتبی دلفانیان
 • محمد فرجی
 • محمدحسین توسلی
 • مسعود تقی زاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره