لیست داوران منتصب این شماره

 • آرام بستان
 • احمد احتیاطی
 • اسماعیل عطای صالحی
 • حسن رشیدی
 • راحیل رضایی
 • سجاد قادری
 • سید مهدی جعفری
 • عادل میرمجیدی
 • عبدالله همتیان سورکی
 • محمد رضا عدالتیان دوم
 • محمد نوشاد
 • محمدباقر حبیبی نجفی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی انگلیسی

پتانسیل بتاگلوکان جهت بهبود کیفیت ماست سویا منجمد تحت شرایط مختلف دوره رساندن

راحیل رضایی, مرتضی خمیری, مهدی کاشانی نژاد, مصطفی مظاهری تهرانی, مهران اعلمی
بازدید: 445
بازدید: 456