لیست داوران منتصب این شماره

  • اشرف گوهری اردبیلی
  • بهروز علیزاده بهبهانی
  • رضا اسماعیل زاده کناری
  • سید حسن جلیلی حسن کیاده
  • فخری شهیدی
  • محسن گواهیان
  • محمد نوشاد
  • محمدباقر حبیبی نجفی
  • وحید حکیم زاده
  • پروین شرایعی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی انگلیسی