لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل عطای صالحی
 • الگا عظیمی
 • بهروز علیزاده بهبهانی
 • بهزاد ناصحی
 • حسین جوینده
 • رضا اسماعیل زاده کناری
 • رضا کاراژیان
 • سمیه رزمخواه
 • سید امیر اولیایی
 • سید علی جعفرپور
 • سید محمد امام
 • عبدالله همتیان سورکی
 • علی رافع
 • فریده طباطبایی یزدی
 • محسن قدس روحانی
 • محمد رضا عدالتیان دوم
 • محمدباقر حبیبی نجفی
 • مسعود هدایتی فرد
 • پرستو پورعاشوری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

بازدید: 135
بازدید: 65
بازدید: 103
بازدید: 78