مقاله پژوهشی فارسی

تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیمو

(صفحات 1-10) ناصر صداقت (صفحات 1-10) ناصر صداقت, فرشته حسینی فرشته حسینی
بازدید: 440

بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانوامولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80

(صفحات 11-20) مسعود نجف نجفی (صفحات 11-20) مسعود نجف نجفی, رسول کدخدایی رسول کدخدایی, سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی
بازدید: 453

اثر تفاله چغندر قند بر کیفیت نان بربری

(صفحات 20-32) مهسا مجذوبی (صفحات 20-32) مهسا مجذوبی, غلامرضا مصباحی غلامرضا مصباحی, فرناز سریری فرناز سریری, عسگر فرحناکی عسگر فرحناکی, جلال جمالیان جلال جمالیان
بازدید: 489

بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه‌های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی

(صفحات 33-45) سمیه رزمخواه شربیانی (صفحات 33-45) سمیه رزمخواه شربیانی, سیدمحمدعلی رضوی سیدمحمدعلی رضوی, خلیل بهزاد خلیل بهزاد, مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی
بازدید: 659

طبیعت پلی الکترولیتی صمغ دانه شاهی

(صفحات 46-55) حجت كاراژیان (صفحات 46-55) حجت كاراژیان
بازدید: 457

تاثیر جنسیت، طول و وزن بدن بر محتوی امگا-3 موجود در بافت خوراکی دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خلیج فارس

(صفحات 56-62) مهدی الهی (صفحات 56-62) مهدی الهی, عباس اسماعیلی ساری عباس اسماعیلی ساری, نادر بهرامی فر نادر بهرامی فر
بازدید: 439

اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار

(صفحات 63-72) حسین میرسعیدقاضی (صفحات 63-72) حسین میرسعیدقاضی, زهرا امام جمعه زهرا امام جمعه, سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی, عبدالرضا اروجعلیان عبدالرضا اروجعلیان, مهدی نویدبخش مهدی نویدبخش
بازدید: 467
بازدید: 486

بررسی خواص پروتئین‌های هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از آنزیم‌های تجاری

(صفحات 87-98) محمودرضا اویسی پور (صفحات 87-98) محمودرضا اویسی پور, عبدالمحمد عابدیان كناری عبدالمحمد عابدیان كناری, علی معتمدزادگان علی معتمدزادگان, رجب محمد نظری رجب محمد نظری
بازدید: 465