مقاله پژوهشی فارسی

اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور

(صغحات 11-17) محمدجوا (صغحات 11-17) محمدجواد احتشامی معین آبادی, محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست, محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی
بازدید: 796

شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه

(صفحات19-26) امیرحسین ال (صفحات19-26) امیرحسین الهامی راد, فخری شهیدی فخری شهیدی
بازدید: 552

بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو)

(صفحات27-33) محسن قدس روحانی (صفحات27-33) محسن قدس روحانی, سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی, سید محمدعلی رضوی سید محمدعلی رضوی, مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی
بازدید: 534

بررسی‌اثرواریته‌وزمان‌نگهداری بر‌ویژگیهای‌فیزیکی‌رب‌گوجه‌فرنگی‌

(صفحات35-43) محمدرضا عدالتیان (صفحات35-43) محمدرضا عدالتیان, منوچهر حامدی منوچهر حامدی, سیدعلی مرتضوی سیدعلی مرتضوی, مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی
بازدید: 480

اثر اسانس های طبیعی آویشن و زنیان برجلوگیری از رشد آسپژریلوس پارازتیکوس در پسته

(صفحات45-51) معصومه مهربان سنگ آتش (صفحات45-51) معصومه مهربان سنگ آتش, هاشم پورآذرنگ هاشم پورآذرنگ, سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی, عبدالمجید مسكوكی عبدالمجید مسكوكی, اشرف گوهری اردبیلی اشرف گوهری اردبیلی
بازدید: 474

امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا

(صفحات53-59) مسعود یاورمنش (صفحات53-59) مسعود یاورمنش, سیدعلی مرتضوی سیدعلی مرتضوی, مهدی نصیری محلاتی مهدی نصیری محلاتی, جواد بارویی جواد بارویی
بازدید: 498