مقاله پژوهشی فارسی

بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین آبکافت ساردین پهلو طلایی (Sardinella gibossa) با استفاده از روش سطح پاسخ

علی طاهری, عبدالمحمد عابدیان کناری, علی معتمدزادگان, مهران حبیبی رضایی
بازدید: 445

پایداری اکسایشی روغنهای زیتون تجاری ایران

سمیه علوی رفیعی, رضا فرهوش, محمد حسین حداد خداپرست
بازدید: 474