مدیر مسئول


دکتر ناصر شاهنوشی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد کشاورزی

سردبیر


دکتر فریده طباطبایی یزدی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علوم و صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلی مرتضوی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منوچهر وثوقی گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایران عـالم زاده گروه مهندسی شیمی صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شریف

بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدباقر حبیبی نجفی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمدعلی رضوی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اصول مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا فرهوش گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

شیمی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی خمیری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

میکروبیولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی کاشانی نژاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فخری شهیدی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آرش کوچکی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

میکروب‌شناسی دارویی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محبت محبی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیانوش خسروی دارانی گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیوتکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدیر رجب‌زاده اوغاز گروه نانوتکنولوژی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

نانو فناوری مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بابک قنبرزاده هوجقان گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی الماسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

تکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میلاد فتحی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سلیمان عباسی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نونو بورخس گروه علوم تغذیه و مواد غذایی، دانشگاه پورتو، پرتغال

علوم مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حمید بهادر قدوسی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه متروپولیتن لندن

میکروبیولوژی غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهیار حیدرپور دانشکده پزشکی هاروارد

زیست مولکولی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مرتضی عباس زادگان گروه ویروس شناسی، دانشگاه آریزونا

ویروس شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمدامین محمدی فر دانشگاه دانمارک

مهندسی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی عطا معظمی دانشگاه علوم کشاورزی سوئد- دپارتمان: علوم غذایی

علوم غذایی