فهرست داوران نشریه در سال 1399

نام داور

سمت/ سازمان

ORCiD

الهام آذرپژوه

مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

 

مریم آذری فر

دانشگاه تبریز

 

اکرم آریان فر

دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قوچان

0000-0001-5046-4290

محسن آزادبخت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-1701-1668

نرجس آقاجانی

دانشگاه بوعلی سینا

 

احمد احتیاطی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی

0000-0001-8205-9433

الهام اسدپور

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

0000-0002-6858-5311

مهرناز اسماعیل پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

 

مهران اعلمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-0076-2983

محمد الهی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سید محمد امام

دانشگاه صنعتی بیرجند

 

آریو امامی فر

دانشگاه بوعلی سینا

0000-0003-2471-318X

رضا امیری چایجان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سید امیر اولیایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

اعظم ایوبی

شهید باهنر کرمان

0000-0001-7483-0988

معصومه بحرینی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نپتون بیدلی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

شهرام بیرقی طوسی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی

 

اتنا پاسبان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8752-1244

رضوان پوراحمد

دانشگاه آزاد اسلامى، واحد ورامین

0000-0002-8099-2112

پرستو پورعاشوری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

فاطمه جاویدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

درنوش جعفرپور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

 

سید علی جعفرپور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

پروانه جعفری

انجمن پروبیوتیک ایران

0000-0003-2771-9309

سید مهدی جعفری

دانشگاه گرگان

0000-0001-9788-1796

سید حسن جلیلی حسن کیاده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

0000-0002-5173-7278

حسین جوینده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

رضا حاج محمدی فریمانی

شهید باهنر کرمان

0000-0002-8329-7633

محمدباقر حبیبی نجفی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0498-1067

محمد حجتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

0000-0001-9873-0914

سید پژمان حسینی

گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

محمدعلی حصاری نژاد

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

سپیده حقیقت خرازی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

وحید حکیم زاده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان

 

فرامرز خدائیان چگنی

دانشگاه تهران

 

محمد خلیلیان موحد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نفیسه دعوتی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0064-0265

علیرضا رحمن

دانشگاه آزاد شهرقدس

0000-0002-5618-2080

حسن رشیدی

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

 

آزاده رنجبر ندامانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

0000-0001-8920-6694

مریم رواقی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

 

مسعود زابلستانی

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی

 

یونس زاهدی

دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0001-9177-7912

اسحق زکی پور رحیم آبادی

دانشگاه زابل

0000-0002-7229-8171

نفیسه زمیندار

آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان

0000-0001-9098-4282

محسن زندی

دانشگاه زنجان

0000-0002-6462-6227

محبوبه سرابی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0002-7145-0426

پروین شرایعی

مرکز تحقیقات کشاورزری

 

هدی شهیری طبرستانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

زهرا شیخ الا سلامی

مرکز تحقیقات کشاورزری

 

علیرضا صادقی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-7461-1440

فخرالدین صالحی

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

حسن صباغی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

بهاره صحرائیان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

بهادر صفی خانی قلی زاده

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

سید حمیدرضا ضیاءالحق

مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود

0000-0002-1435-3056

امان محمد ضیایی فر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0001-9555-7319

علی طاهری

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

 

محمدحسین عباسپورفرد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5575-5115

محمد رضا عدالتیان دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8137-7579

مریم عزیزخانی

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

 

الگا عظیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3686-675X

زهرا علائی روزبهانی

پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی

 

بهروز علیزاده بهبهانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

0000-0002-1447-5088

ابراهیم علیزاده دوغیکلایی

دانشگاه زابل

0000-0002-0694-2985

بهاره عمادزاده

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0003-3472-1861

سودابه عین افشار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی

 

حامد فاطمیان

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

0000-0002-4176-888X

وجیهه فدائی نوغانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

 

رحمان فرخی تیمورلو

دانشگاه ارومیه

 

رضا فرهوش

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-1794-7917

مریم فهیم دانش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

 

سمیرا فیضی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مریم قادری

دانشگاه تربیت مدرس

 

محسن قدس روحانی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد)

 

علیرضا قدس ولی

مرکز تحقیقات گلستان

 

بهروز قرآنی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0002-2213-2309

مهدی کاشانی نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-1299-1898

آرش کوچکی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-4086-8886

حمیدرضا گازر

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

0000-0002-6991-5095

محمودرضا گلزاریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حنان لشکری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرین دشت

0000-0002-2831-3119

اسعد محمدامینی

دانشگاه کردستان

 

مرضیه معین فرد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

الهام مهدیان

دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد قوچان

0000-0003-0567-6109

معصومه مهربان

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0001-8108-5883

محمدامین مهرنیا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

0000-0002-2384-1844

الناز میلانی

پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی

0000-0003-0077-5204

سارا ناجی طبسی

موسسه پزوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0001-5388-3829

بهزاد ناصحی

دانشگاه پیام نور

0000-0003-0494-8096

لیلا ناطقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

 

مسعود نجف نجفی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

0000-0002-0188-6910

زهرا نظری

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7929-2234

محمد نوشاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

0000-0002-4060-9254

مجید نوش کام

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2939-9599

سمیه نیک نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-4958-3932

مسعود هاشمی شهرکی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0002-4452-3706

عبدالله همتیان سورکی

دانشگاه جهرم

 

نفیسه واحدی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4983-9224

علیرضا وسیعی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد ولایت زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0000-0002-8981-4646

مسعود یاورمنش

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4771-5359

مسعود یقبانی

مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

0000-0002-5790-8808

سمیرا یگانه زاد

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

0000-0001-7467-4778

علیرضا یوسفی

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

0000-0003-0148-9015