نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر سیستم‌های حلال سه جزیی بر استخراج عصاره هسته انگور و اثر ضد میکروبی این عصاره‌ها بر برخی از باکتری‌های عامل فساد و بیماری‌زا صورت گرفت. در این خصوص عصاره هسته انگور بوسیله 6 سیستم مختلف حلال سه جزیی استخراج گردید. اثر ضد میکروبی این عصاره‌ها توسط تعیین حداقل غلظت کشندگی(MBC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نمایانگر توانایی بالای عصاره هسته انگور در ارتباط با از بین بردن باکتری‌های مورد بررسی می‌باشد. در این ارزیابی باکتری‌های گرم مثبت نسبت به باکتری‌های گرم منفی حساسیت بیشتری نشان دادند. حداقل غلظت کشندگی عصاره‌های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشته و در مورد باکتری‌های سالمونلاانتریتیدیس ، اشرشیا کلی وانتروباکترآئروژنیز 1000 پی پی ام و برای باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس ولیستریا مونوسیتوژنز 500 پی پی ام می‌باشد.

CAPTCHA Image