نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

خشک کردن اسمزی، به عنوان یک روش فرآوری کمینه طی دهه‌های گذشته اهمیت بسیاری یافته است. این فرآیند مستلزم انتقال جرم می‌باشد که با روش‌های مختلف، عمدتاً مبتنی بر قانون فیک، مدل سازی می‌شود. در این پژوهش، فرآیند مدل سازی با به دست آوردن داده‌های تجربی درصد جذب مواد جامد، میزان از دست دادن رطوبت و درصد رطوبت در محصول در غلظت‌های مختلف محلول اسمزی (5، 10 و 15%)، دمای غوطه وری (30، 40 و 60 درجه سانتی گراد)، نسبت سیب زمینی به محلول اسمزی (1:6 ، 1:8 ، 1:10) و مدت زمان غوطه وری (1، 2، 3 و 4 ساعت) انجام شد. به منظور بررسی تأثیر تغییرات در هر یک از پارامترهای عملیاتی بر روی متغیرهای کینتیک انتقال جرم، تحلیل حساسیت صورت پذیرفت. برای مدل سازی داده ها از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) استفاده شد و نتایج، حاکی از قدرت بالای مدل در پیش بینی خروجی‌های سیستم و نیز حساسیت زیاد این خروجی ها به پارامتر نسبت نمونه به محلول اسمزی بود.

واژه‌های کلیدی: سیب زمینی، آبگیری اسمزی، تحلیل حساسیت، شبکه عصبی مصنوعی

CAPTCHA Image