نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی ، سبزوار ، ایران

چکیده

چای سبز از برگهای گیاه کاملیا سیننزیس5 تهیه می‌شود. کاتچین‌های چای سبز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی شناخته می‌شوند و دارای اثرات مفیدی در بدن می‌باشند. یکی از مراحل مهم در استخراج کاتچین‌ها و تهیه نوشیدنی چای سبز مرحله دم آوری آن است. هدف از انجام این مطالعه مشخص کردن اثر دمای دم آوری (c˚80 و70 ،60 ) و زمان دم آوری (15 و10 ، 5 دقیقه) همچنین تاثیر فصل برداشت برگ سبز بر میزان کل ترکیبات فنولیک چای سبز تهیه شده در مرکز تحقیقات چای لاهیجان می‌باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار کل پلی فنول به روش فولین سیو کالتو فنول بر روی چای سبز دم آوری شده نشان داد که نمونه حاصل از برداشت در فصل تابستان و بهار نسبت به نمونه حاصل از برداشت در فصل پاییز ترکیبات پلی فنول بیشتری را دارا هستند همچنین عصاره چای سبز دم آوری شده در زمان 15 دقیقه دارای بیشترین مقدار پلی فنول می‌باشد و اثر دمای دم آوری در میزان کل پلی فنول معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها

Banon, S., Diaz, P., Rodriguez, M., Garrido, M. D & Price, A., 2007, Ascorbate, green tea and grape seed extracts increase the shelf life of low sulphite beef patties. Meat Science.
Bazinet, B., Labbe, D & Tremblay A., 2007, Production of green tea EGC- and EGCG-enriched fractions by a two-step extraction procedure. Separation and Purification Technology٫ 56: 53–56.
Hara, Y., 2001. Green tea health benefits and applications. Marcel Dekker Inc٫ New York.
ISO/FDIS 14502-1., 2004, Determination of substances characteristic of green and black tea. Part 1
Kumamoto, M & Sonda, T., 1998, Evaluation of the antioxidative activity of tea by an oxygen electrode method, Bioscience Biotechnology Biochemistry. 62: 175–177.
Kumudavally, K. V., Phanindrakumar, H. S., Tabassum, A., Radhakrishna, K & Bawa, A. S., 2007, Green tea – A potential preservative for extending the shelf life of fresh mutton at ambient temperature (25+2˚C). Food Chemistry.
Labbe, D., Tremblay, A & Bazinet, L., 2006. Effect of brewing temperature and duration on green tea catechin solubilization: Basis for production of EGC and EGCG-enriched fractions.Separation and Purification Technology٫ 49:1-9.
Lin, M. L., 2004, How to Brew and Taste Tea, Taiwan Tea Research and Extension Station, Taoyuan, Taiwan (in Chinese).
Price, W. E & Spitzer J. C., 1994, The kinetics of extraction of individual flavanols and caffeine from a Japanese green tea (Sen Cha Uji Tsuyu) as a function of temperature. Food Chemistry 50: 19–23.
Rusak٫ G. Komes ٫D. Likić ٫S . Horžić ٫D. Kovač ٫M. (2006). Phenolic content and antioxidative capacity of green and white tea extracts depending on extraction conditions and the solvent used. Food Chemistry.
Sharma, V., Gulati, A & Ravindranath, S. D., 2005, Extractability of tea catechins as a function of manufacture procedure and temperature of infusion. Food Chemistry٫ 93: 141–148.
Tea institute of Chinese academy of agricultural sciences., 1983, Experiment hand book of tea tree physiology and tea leaves biochemistry. Press of Chinese agriculture٫Beijing ٫China.
Wang, H & Helliwell, K., 2000, Epimerisation of catechins in green tea infusions. Food Chemistry٫70: 337-344.
Yusuf, N., Irby, C., Katiyar S. K & Elmets, C. A., 2007, Photoprotective effects of green tea polyphenols. Photodermatol Photoimmunol Photomed٫23: 48–56.
CAPTCHA Image