نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

رطب مضافتی از ارقام مرطوب و نیمه خشک به رنگ قرمز تیره متمایل به سیاه و دارای کیفیت مطلوب می‌باشد. از مشکلات اصلی این رقم، نگهداری آن است، زیرا مقدار رطوبت بالای آن باعث فساد آن در دمای محیط می‌شود و به همین علت باید در یخچال نگهداری شود. در این تحقیق اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرمای مضافتی با استفاده از هوای گرم در سه سطح سرعت جریان هوا (1، 5/1 و 2 متر بر ثانیه) و پنج سطح دمایی (50، 60، 70، 80 و C˚90) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که همه نمونه ها در مرحله خشک شدن نزولی قرار دارند و مهمترین عامل در افزایش سرعت خشک کردن، دما است. دبی هوای خشک کننده تاثیری در افزایش سرعت خشک شدن نداشت. به طور کلی نتایج نشان داد که کاهش رطوبت خرمای مضافتی به روش خشک کردن مصنوعی (صنعتی) امکان پذیر است و می‌توان با کاهش رطوبت، نیاز به سردخانه را مرتفع ساخت.

کلیدواژه‌ها

مصباحی، غ.، زمردیان، ع.، داداش زاده، م.، فرحناکی، ع.، 1385، بررسی مقایسه ای تولید کشمش به وسیله خشک کن خورشیدی و سایر روش های خشک کردن، مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 2 ، 74-61.
Bondaruk, J., Markowski, M. and Blaszczak, W., 2007, Effect of drying conditions on the quality of vacuum-microwave dried potato cubes, Journal of Food Engineering, 81, 306-312.
Doymaz, T., 2008, Influence of blanching and slice thickness on drying characteristics of leek slices, Chemical Engineering and Processing, 47, 41-47.
Falade, K. O. and Abbo, E. S., 2007, Air-drying and rehydration characteristics of date palm fruits (Phoenix dactylifera L.), Journal of Food Engineering, 31, 724-730.
Hii, C. L., Law, C. L. and Cloke, M., 2009, Modeling using a new thin layer drying model and product quality of cocoa, Journal of Food Engineering, 90, 191-198.
Kulkarni, S. G., Vijayanand, P., Aksha, M., Reena, P. and Ramana K. V. R., 2008, Effect of dehydration on the quality and storage stability of immature dates (Pheonix dactylifera), Swiss Society of Food Science and Technology, 41, 278-283.
Miranda, M., Maureira, H., Rodriguez, K. and Vegalvez, A., 2009, Influence of temperature on the drying kinetics, physicochemical properties, and antioxidant capacity of Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) gel, Journal of Food Engineering, 91, 297-304.
Nindo, C. I., Sunb, T., Wangb, S. W., Tanga, J. and Powersb, J. R., 2003, Evaluation of drying technologies for retention of physical quality and antioxidants in asparagus (Asparagus officials, L.), Swiss Society of Food Science and Technology, 36, 507-516.
Ratti, C., 2001, Hot air and freeze drying of high value foods: a review, Journal of Food Engineering, 49, 311-319.
Saguy, I. S., Marabi, A. and Wallach, R., 2005, New approach to model rehydration of dry food particulates utilizing principles of liquid transport in porous media, Trends in Food Science & Technology, 16, 495-506.
Waewsak, J., Chindaruksa, C. and Chindaruksa, S., 2006, A mathematical modeling study of hot Air drying for some agricultural products, Thammasat International Journal of Science and Technology, l, 112-121.
Wang, J. and Xi, Y. S., 2005, Drying characteristics and drying quality of carrot using a two-stage microwave process, Journal of Food Engineering, 68, 505-511.
CAPTCHA Image