نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین‌ها و تجهیزات انتقال، درجه‌بندی، فرآوری و انبارداری محصولات کشاورزی و دستیابی به محصولی با کیفیت بالا همیشه مورد توّجه بوده است. در این مطالعه تغییرات خواص فیزیکی میوه خرمالو در طول دوره انبارداری مورد بررسی قرار گرفت. طول، عرض، ضخامت، وزن، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، قطر معادل، ضریب کرویت، ضریب رعنایی، مساحت رویه، حجم و ضریب اصطکاک ایستایی خواص فیزیکی بودند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. افزایش مدت زمان نگهداری، موجب کاهش طول میوه خرمالو از01/56 به 57/52 میلی متر، عرض از 19/54 به 01/50 میلی متر، ضخامت از 72/36 به 48/32، قطر میانگین هندسی از 07/48 به 06/44 میلی متر، قطر میانگین حسابی از 95/48 به 06/ 45 میلی متر، قطر معادل از 7/48 به 75/44 میلی متر، ضریب کرویت از 8590/0 به 8383/0، ضریب رعنایی از 6548/0 به 6211/0، مساحت رویه از 99/72 به 41/61 سانتی متر مربع و حجم از 18/59 به 79/45 سانتی متر مکعب شد. با وجود درصد کاهش وزن در روز‌های سوم، پنجم، هفتم، نهم و یازدهم با مقادیر16/4، 53/1، 78/1، 19/1 و 84/1، اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد مشاهده نشد. همچنین ضریب اصطکاک ایستایی نیز در طول دوره انبارداری در تمام سطوح با اختلاف معنی داری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

توکلی هشجین، ت.، 1383، مکانیک محصولات کشاورزی،(تالیف سیتکی، ج)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
دولتی بانه، ح.، جلیلی، ر.، سامط، خالد. و امانی، ع.، 1389، اثر پوشش پلاستیکی ورقه‌های بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور رقم رشه (سیاه سردشت)، مجله به زراعی نهال و بذر، 4، 26 – 2.
رضوی، س.م.ع. و اکبری، ر.، 1385، خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 27.
رضوی، س.م.ع.، زاهدی، ی. و مهدویان مهر، ه.، 1388، بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی ایران، 2، 96 – 88.
عشورنژاد، م.، قاسم نژاد، م.، گرایلو، س. و میر حسینی، س.ک.، 1389، بررسی ویژگیهای کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان درطی دو ماه نگهداری در سردخانه. نشریه علوم باغبانی 2، 264 – 259.
مسعودی، ح.، طباطبائی فر، س.ا.، برقعی، م.ع. و شاه بیک، م.ع ،1384، تعیین و مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم سیب صادراتی، مجله علوم کشاورزی، 11، 17- 1.
Akamine, E. K., 1967, Tangerine storage. Hawaii Agric. Expt. Storage Bull. 142, 15.
Akamine, E. K. and Goo, T., 1979, Effect of storage on compositional changes in ripe sweet citrus fruits. Res. Report, Agric. Expt.-Station, Hawaii University, No. 210, 8 pp.
Angadi, G. S. and Shathakrishnamurthy, 1992, Studies on storage of Coorg mandarins (C. reticulate Blanco). South Indian Hort. 40(5), 289–292.
Davies, R. M. and El-Oken, A. M., 2009. Moisture-dependent physical properties of soybeans. . Int. Agrophysics, 29, 299-303.
Food and Agriculture Organization., 2006, Biodivesity: Agricultural biodiversity in FAO. From http: //www.FAO.org/statistics.Htm.
Galedar, M., Tabatabaeefar, A., Jafari, A., Sharifi, A., O’Dogherty, M.J., Rafee, S. and Richard, G., 2008a, Effects of moisture content and level in the crop on the engineering properties of alfalfa stems. Biosys. Eng., 101(2), 199-208.
Kheiralipour K., Tabatabaeefar, Mobli H., Rafiee S., Sharifi M., Jafari A. and Rajabipour A., 2008, Some physical and hydrodynamic properties of two varieties of apple (Malus domestica Borkh L.). Int. Agrophysics, 22, 225-229.
Liu H. F., Zhang J. G. and Guo L. P., 2007, Study on technology of storage and fresh-keeping of ‘Mopan’ persimmon (in Chinese). Tianjin Sci. Technol. Agric. Fores., 1-23.
Lorestani, A. N. and Tabatabaeefar, A., 2006, Modeling the mass of Kiwi fruit by geometrical attributes. Int. Agrophys, 20, 135–139.
Mohsenin, N. N., 1980, Physical properties of plant and animal materials. Gordon Breach Sci. Presss, New York, USA.
Sirisomboon, P., Kitchaiya, P., Pholpho, T. and Mahuttanyavanitch W., 2007, Physical and mechanical properties of Jatropha curcas L. fruits, nuts and kernels. J. Food Eng., 97, 201-207.
CAPTCHA Image