نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

برای استخراج ترکیب مورد نظر در نمونه عسل روش استخراج مایع- مایع هموژن به کار گرفته شد. پارامترهای موثر در راندمان استخراج به صورت یک متغییر در زمان بهینه سازی گردید که به صورت زیر می باشد :حجم متانول 5 میلی لیتر، حجم کلروفرم 5/1 میلی لیتر، مقدار نمک NaCl14گرم و حجم نمونه آب : 50 میلی لیتر در این روش مقدار دامنه خطی دینامیکی ppm 20-001/ با ضریب همبستگی9987/0 برای این ترکیب بدست آمد .دقت روش برای 12 استخراج و اندازه گیری در غلظتppm 19این ترکیب بر حسب انحراف استاندارد نسبی (%RSD) بین 5/6 و حدود تشخیص تا زیر001/0 بدست آمد .میزان بازیافت نیز در گستره % 2/86 تا % 4/95 تغییر می کند که نشان دهنده صحت خوب روش می باشد .روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در فاز معکوس که مجهز به آشکارساز UV-Vis بود برای جداسازی و اندازه گیری ترکیب سم مورد نظر به کار رفت. جداسازی در دمای اتاق با استفاده از ستون18ZORBAX Eclipse XDB- C و فاز متحرک آب - متانول( v/v%40-60 )در مد ایزوکراتیک انجام شد.

کلیدواژه‌ها

ثنائی، غ.، 1365، سم شناسی صنعتی، انتشارات دانشگاه تهران،25-16 .
خانبانی، م. و پورمیرزا، ع. ا.، 1386، سم شناسی، انتشارات دانشگاه بو علی سینا ،70-50.
رخشانی زابل، ا.، 1385، اصول سم شناسی و آفت شناسی ،انتشارات فرهنگ جامع،36-23.
سازمان حفظ نباتات، 1387 ، فهرست سموم مجاز کشور.
سالاری، ج.، 1373 ، کلیات سم شناسی قانونی، انتشارات دانشگاه تهران، 110-90.
هادیان، ز. و عزیزی، م. ح.، 1385، ارزیابی میزان باقیمانده انواع سموم آفت کش به روش کروماتوگرافی گازی –طیف سنجی جرمی در برخی از سبزیهای عرضه شده در میدان اصلی میوه و تره بار شهر تهران 1384، فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 2، 20-13.
هلفریچ، و.، 1372، سم شناسی مواد غذایی، انتشارات سپهر، 15-10.
Aleksandra, wikezynska, pittrpr, zybylowski., 2007 ,Journal of Apimondia,42,16 – 24.
Ertel, N.H., Mittler, J.C., Aktun, S. Wallace, S.L., 1976, Journal of Food Science, 30(2) ,193-195.
Food and drug administration of the united states, 2003, pesticide tolerances ,available fram [http://.cfcan.fda.gov].
Hamlton, D., Acrossley, D.,2004, pesticide residues in food and derinkingwatter Human exposure.and risks .australia Journal of Agricultural & Food Chemistry , 20(3)71-73.
Hernandez, T., MEgea, G., Castr, F.J., Cana, M.L,. 2002, Journal of Agricultural & Food Chemistry , 50(5)1172-1177.
Olkowski, W., 1991, Inc.timmons(Ed),cammon sense pest control,newtown ,cT, taunton press.
Scherrman, J.M., Boudet, L., Pontikis R., Niguyen H.N., Fournier E., Pharmacol, J., 1980, Journal of Food Science, 32(6)78-93.
CAPTCHA Image