نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قسمت عمده ی جذب روغن در مرحله سرد کردن فرآیند سرخ کردن صورت می گیرد و ناشی از جذب روغن چسبیده به سطح محصول سرخ شده در اثر ایجاد خلاء درون محصول می باشد. در این پژوهش از اعمال نیروی گریز از مرکز در مرحله سرد کردن محصول سرخ شده به عنوان عاملی جهت زدودن روغن چسبیده به سطح استفاده شد. جهت بهینه سازی دور نیروی گریز از مرکز (100، 200 و 300 دور بر دقیقه) و زمان اعمال نیروی گریز از مرکز (20، 50 و 80 ثانیه)، دمای سرخ کردن (140، 170 و 200 درجه سانتیگراد) و زمان سرخ کردن (4، 6و 8 دقیقه) از روش سطح پاسخ استفاده شد. بهینه سازی فاکتورها با توجه به خصوصیات کیفی محصول نظیر محتوای روغن، محتوای رطوبت، پارامترهای رنگی و بافت محصول صورت گرفت. در ادامه ضرایبمدل بدست آمده از روش سطح پاسخ، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک بهینه شدند و مشاهده شد که داده-های آزمایشی با مدل بهینه شده با الگوریتم ژنتیک، در مقایسه با مدل های روش سطح پاسخ برازش بهتری نشان دادند. در این مطالعه شرایط بهینه برای انجام پس تیمار 300دور بر دقیقه به مدت 80 ثانیه و سرخ کردن در دمای 180-175 درجه سانتیگراد به مدت 8-7 دقیقه بود.

کلیدواژه‌ها