نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

در این پژوهش، ترکیبات فنولی برگ گیاه گل مغربی (Oenothera biennis) توسط حلال‌های استون 70%، اتانول 70% و متانول 70% به‌روش غوطه‌وری استخراج گردید. مقدار ترکیبات فنولی عصاره استونی به‌طور معنی‌داری (05/0 (P< بالاتر از عصاره‌های اتانولی و متانولی بود. فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌ها بر روی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسز سرویزیه موردبررسی قرار گرفت. عصاره‌ها فعالیت ضدمیکروبی قابل‌توجهی بر روی میکروارگانیسم‌های موردبررسی نشان دادند. در میان عصاره‌ها، عصاره استونی بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را نشان داد. حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره استونی برای باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومایسز سرویزیه به‌ترتیب 5/0 و1 (میکروگرم/میلی‌لیتر) بود. علاوه‌بر‌این، فعالیت ضدمیکروبی عصاره استونی در آب‌سیب حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ساکارومایسز سرویزیه به‌طور مجزا طی 35 روز نگهداری در دمای محیط موردارزیابی قرار گرفت. ترکیبات فنولی پایداری خوبی طی دوره نگهداری در آب‌سیب نشان دادند. بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی حسی، افزودن عصاره برگ گیاه گل مغربی تا غلظت 250 میکروگرم در میلی‌لیتر تغییر معنی‌داری را در کیفیت آب‌سیب ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image