نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد قوان

2 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

3 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

چکیده

توکسین‌زدایی میکروبی یکی از روش‌های حذف آفلاتوکسین‌ها ازجمله آفلاتوکسین M1 محسوب می‌شود. در این تحقیق توانایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5)) در حذف آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه‌سازی‌شده معده بررسی گردید. بدین منظور از باکتری در دو سطح cfu/ml 109×3 و 1010×3 جهت تعیین توانایی آن در کاهش سم استفاده شد. آفلاتوکسین M1 در غلظت های ppb 05/0، 25/0 و 5/0 به‎کار رفت. زمان اینکوباسیون در مدل شبیه‎سازی‌شده معده، 0، 30، 60، 90 و 120 دقیقه بود. غلظت آفلاتوکسین توسط روش الایزای رقابتی تعیین گردید. نتایج نشان داد حضور باکتری در سطح بالاتر (cfu/ml 1010×3) تأثیر بیشتری در کاهش سم داشت. همچنین درصد حذف برای غلظت‌های ppb 05/0، 25/0 و 5/0 به‌ترتیب 09/76، 26/52 و 19/76 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image