نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توکسین‌زدایی میکروبی یکی از روش‌های حذف آفلاتوکسین‌ها از جمله آفلاتوکسین M1 محسوب می‌شود. در این تحقیق توانایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5)) در حذف آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه سازی شده معده بررسی گردید. بدین منظور از باکتری در دو سطح cfu/ml 109×3 و1010×3 جهت تعیین توانایی آن در کاهش سم استفاده شد. آفلاتوکسین M1 در غلظت هایppb 05/0، 25/0 و 5/0 به کار رفت. زمان اینکوباسیون در مدل شبیه سازی شده معده، 0، 30، 60، 90 و 120 دقیقه بود. غلظت آفلاتوکسین توسط روش الایزای رقابتی تعیین گردید. نتایج نشان داد حضور باکتری در سطح بالاتر (cfu/ml 1010×3) تأثیر بیشتری در کاهش سم داشت. همچنین درصد حذف برای غلظت های ppb 05/0، 25/0 و 5/0 به ترتیب 09/76، 26/52 و 19/76 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها