نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آزمون تسریع شده عمر ماند گاری با استفاده از دما های بالا (62، 72 وC° 82) جهت تخمین پیشرفت اکسایش گردو طی نگهداری بلند مدت انجام شد. به منظور ارزیابی فرایند اکسایش، شاخص های شیمیایی شامل اعداد دی و تری ان مزدوج و عدد اسید تیوباربیتوریک اندازه گیری شدند. تغییرات از یک سینتیک مرتبه اول پیروی نمودند. علاوه بر این، گردو های کامل و مغز های گردو به منظور تایید نتایج آزمون تسریع یافته به مدت یکسال در شرایط عادی (C°20- 30 ، رطوبت نسبی 35- 45%) نگهداری شدند. حداکثر انرژی لازم (KJmol-1K-1 24/62- 67/75) برای تشکیل محصولات اولیه اکسایش و حداقل انرژی مورد نیاز (KJmol-1K-1 65/35) برای تولید محصولات ثانویه اکسایش محاسبه شد. تشکیل محصولات اکسایش در مغز های گردو با 1/2- 44/1=10Q به عنوان یک واکنش وابسته به دما شناخته شد. در نهایت، اعداد دی و تری ان مزدوج توانستند با میانگین خطای تقریبی 9/12% تخمین مناسبی از پایداری اکسایشی نمونه های نگهداری شده در شرایط عادی فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها