نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قوچان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده

چای با نام علمی Camellia sinensis از دم‌نوش های رایج و معروف در دنیا محسوب می گردد. مهم ترین ترکیب شیمیایی چای پلی فنول ها(کاتچین ها) هستند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی بوده و در جلوگیری از بروز بیماری های قلبی مفید می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر عوامل مختلف از جمله دما در چهار سطح( 40، 60، 80 و 100 درجه سانتی گراد)، زمان( در چهار سطح 15،30، 45 و 60 دقیقه( ، توان امواج مایکروویو( 300، 600 و 900 درصد)و شدت امواج فراصوت (40، 60، 80 و 100 درصد) بر میزان استخراج پلی فنول ها از برگ چای سیز و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره در سه روش هیت رفلاکس، مایکروفر و فراصوت بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش دما تا C°80، زمان تا 45 دقیقه، افزایش شدت امواج فراصوت از 40 تا 80 درصد و افزایش توان امواج مایکروویو از 300 تا 600 درصد، میزان پلی فنول های استخراج شده و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره در هر سه روش افزایش یافته و پس از آن تقریبا بدون تغییر بوده است. (0.05=P(

کلیدواژه‌ها