نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

کیفیت خلال روی عمل اسمز در فرآیند استخراج قند از چغندرقند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باتوجه به تاثیر لبه تیغه بر پارگی سلول‌های سطح برش، در این مطالعه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و لبه اره‌ای با انجام آزمایشات در سه تکرار بر فرایند استخراج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوش نشان داد نوع تیغه بر درجه خلوص و ماده غیرقندی، جرم ساکاروز در شربت دیفوزیون، درصد قند خارج شده ناشی از برش خلال، قند استخراج شده در دیفوزیون، درجه استخراج قند، بازده تفاله، زمان و انرژی مصرفی در سطح 5% معنی‌دار است. بیشترین درجه خلوص از شربت حاصل از خلال‌های تهیه شده با تیغه صاف 33/78، 86/84 و 52/85 درصد و کمترین مقادیر ماده غیر قندی برای همین تیمار 1/0، 55/0 و 51/0 درصد به ترتیب برای مراحل شستشوی خلال‌ها، پیش گرم‌کن و دیفوزیون بدست آمد. با استفاده از تیغه لبه اره‌ای‌ قند استخراج شده در اثر برش چغندر 5/14 درصد، قند استخراج شده در دیفوزیون4/ 94 درصد، جرم ساکاروز شربت22/7 گرم و درجه استخراج 19/0 بدست آمد که این مقادیر نسبت به حالتی که از تیغه لبه صاف برای تهیه خلال استفاده می‌شود؛ بیشتر بدست آمد. همچنین با استفاده از تیغه اره‌ای بازده تفاله پرس شده 97/28 درصد، زمان استخراج به مدت40 دقیقه و انرژی مصرفی 7/1 کیلووات بر ساعت بدست آمد که در مقایسه با استفاده از تیغه لبه صاف به‌طور معنی‌داری کمتر بود.

کلیدواژه‌ها

بونیک، زد، کادل، پی، یوربان، دی و برانس، ام، 1383، راهنمای مهندسان صنایع قند.ترجمه حجت الاسلامی، علوم کشاورزی و شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال، 277.
بهزاد، خ، شهیدی نوقابی، م، 1395، مبانی قندسازی و شربت گیری از چغندرقند(از مزرعه تا استخراج در کارخانه)، دانشگاه فردوسی مشهد، 273.
شیخ الاسلامی، ر، 1382، تکنولوژی قند، مولف، تهران، 197.
Asadi, M., 2007. Beet-Sugar Handbook. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ.
Autorenkollektiv, 1984. Die zuckerherstellung Verlag VEB Leipzig
El-Belghiti, K., Rabhi, Z., Vorobiev, E., 2005a. Kinetic model of sugar diffusion from sugar beet tissue treated by pulsed electric field. Journal of the Science of Food and Agriculture 85, 213–218.
Eshtiaghi, M.N., Knorr, D., 2002. High electric field pulse pretreatment: potential for sugar beet processing. Journal of Food Engineering 52, 265–272.
ICUMSA (1994). ICUMSA Method Book. Bartens, Berlin.
Jemai, A. B., Vorobiev, E. 2003. Enhanced Leaching from Sugar Beet Cossettes by Pulsed Electric Field. Journal ofFood Engineering, 59, 405–412.
Lebovka, N. I., Shynkaryk, M. V., El-Belghiti, K., Benjelloun, H., Vorobiev, E. 2007. Plasmolysis of Sugarbeet: Pulsed Electric Fields and Thermal Treatment. Journal of Food Engineering, 80, 639–644.
Lo´ pez, N., Pue´ rtolas, E., Condo´ n, S., Raso, J., A´ lvarez, A. 2009. Enhancement of the solid-liquid extraction of sucrose from sugar beet (Beta vulgaris) by pulsed electric fields. Food Science and Technology 42:1674–1680
Loginova, K.V., Vorobiev, E., Bals, O & Lebovka, N.L., 2011, Pilot study of countercurrent cold and mild heat extraction of sugarfrom sugar beets, assisted by pulsed electric fields. Journal of Food Engineering, 102, 340–347.
Praporscic, I., Ghnimi, S and Vorobiev, E., 2005. Enhacement of pressing of sugar beet cuts by combined ohmic heating and pulsed electric. Journal of Food Processing and Preservation 29, 378–389
Pue´ rtolas, E., Condo´ n, S., Raso, J. & A´ lvarez, I., 2009, Enhancement of the solid-liquid extraction of sucrose from sugar beet (Beta vulgaris) by pulsed electric fields. LWT - Food Science and Technology, 42, 1674–1680.
Schneider, F. 1968. Technologie des zuckers. Zweite auflage. Verlag M, H. Schaper Hannover.
Silin, P.M., 1967. Sugar Technology, second ed. Izdatelstvo Pischevaya Promyshlennost, Moskow (in Russian).
Van der Poel, P.W., Schiweck, H., Schwartz, T., 1998. Sugar Technology. Beet and Cane Sugar Manufacture. Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin.
Werner, E., 1966, Zuckertechniker taschenbuch. Berlin
CAPTCHA Image