نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

امروزه تمایل به تولید و استفاده از مواد با ابعاد نانومتری با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد و جالب این مواد روز به روز در حال افزایش است. تاکنون روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی جهت سنتز نانو ذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته است اما استفاده از گیاهان جهت سنتز نانو ذرات نقره بسیار سریع، ساده، غیرسمی و سازگار با محیط زیست است. در این پژوهش، عصاره آبی برگ گیاه شیشه‌شور جهت سنتز زیستی نانو ذرات نقره مورد استفاده قرار گرفت. رنگ محلول نیترات نقره پس از افزودن عصاره به رنگ مایل به قرمز تغییر رنگ داد. فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره علیه باکتری‌های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا اینوکوا و باکتری‌های گرم منفی اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا و سالمونلا تیفی با روش‌های انتشار در دیسک، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتری‌های اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا تیفی،  لیستریا اینوکوا به‌ترتیب 128، 256، 256، 256 و 512 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود و حداقل غلظت کشندگی نانو ذرات نقره برای تمامی باکتری‌ها بزرگتر از 512 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. قطر هاله عدم رشد برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا (حساس‌ترین سویه) در روش‌های انتشار در دیسک و چاهک آگار در غلظت 150 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به‌ترتیب 13 و 75/7 میلی‌متر بود. در حالی که قطر هاله عدم رشد برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (مقاوم‌ترین سویه) در روش‌های انتشار در دیسک و چاهک آگار در غلظت 150 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به‌ترتیب 8 و 75/6 میلی‌متر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره برگ گیاه شیشه‌شور قادر به سنتز نانو ذرات نقره می‌باشد و نانو ذرات سنتزی فعالیت ضدمیکروبی مناسبی بر سویه‌های بیماری‌زا در شرایط برون‌تنی از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbasi, E., Milani, M., Fekri Aval, S., Kouhi, M., Akbarzadeh, A., Tayefi Nasrabadi, H., & Samiei, M., (2016). Silver nanoparticles: synthesis methods, bio-applications and properties. Critical Reviews in Microbiology, 42(2), 173-180. https://doi.org/10.3109/1040841X.2014.912200
 2. Ahluwalia, V., Elumalai,, Kumar, V., Kumar, S., & Sangwa, R. S., (2018). Nano silver particle synthesis using Swertia paniculata herbal extract and its antimicrobial activity. Microbial Pathogenesis, 114, 402-408. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.11.052
 3. Alghooneh, A., Alizadeh Behbahani, B., Noorbakhsh, H., Tabatabaei Yazdi, F. (2015). Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts. Microbial Pathogenesis, 85,58-65. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2015.06.003
 4. Alizadeh Behbahani, B., Noshad, , Falah, F. (2019). Study of chemical structure, antimicrobial, cytotoxic and mechanism of action of syzygium aromaticum essential oil on foodborne pathogens. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences,13(1), 875-83. https://doi.org/10.5219/1226
 5. Alizadeh Behbahani, B., Tabatabaei Yazdi, F., Mortazavi, SA., Zendeboodi, F., Gholian, MM., Vasiee, A. (2013). Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis on food infection and intoxication microorganisms “in vitro”. Journal of Paramedical Sciences, 4(3), 89-99. https://doi.org/10.22037/jps.v4i3.4666
 6. Alizadeh Behbahani, B., Tabatabaei Yazdi, F., Noorbakhsh, H., Riazi, F., Jajarmi, A., Tabatabaei Yazdi, F. (2016). Study of the antibacterial activity of methanolic and aqueous extracts of Myrtus communis on pathogenic strains causing infection. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 18(2), e5989. doi: 10.17795/zjrms-5989
 7. Alizadeh Behbahani, B., Tabatabaei Yazdi, F., Shahidi, F., & Riazi, F. (2016). Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 18(2), e5992. doi: 10.17795/zjrms-5992
 8. Arokiyaraj, S., Arasu, MV., Vincent, S., Prakash, NU., Choi, SH., Oh, YK., Choi, KC., & Kim, KH., (2014). Rapid green synthesis of silver nanoparticles from Chrysanthemum indicum L and its antibacterial and cytotoxic effects: an in vitro study. International Journal of Nanomedicine, 9, 379-378.
 9. Azizian Shermeh, O., Valizadeh, J., Noroozifar, M., & Qasemi, A., (2016). Investigating the Antimicrobial Activities of Silver Nanoparticles Biosynthesized by Aqueous Extract of Sambucus ebulus L. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 24(5), 92-108. ]In Persian[.
 10. Balasundaram, A., Ragupathy, R., Sankar, S., Thiyagarajan, M., Ravi, L., Karuppasamy, R., & Veerappapillai, S., (2016). Investigation of Phytocompounds and Computational Approach for the Evaluation of Therapeutic Properties of Ethanolic Leaf Extract of Callistemon citrinus. International Journal of Pharmaceutical Sciences, 37(1), 110-116.DOI: 2147/IJN.S53546
 11. Behravan, M., Panahi, AH., Naghizadeh, A., Ziaee, M., Mahdavi, R., & Mirzapour, A., (2019). Facile green synthesis of silver nanoparticles using Berberis vulgaris leaf and root aqueous extract and its antibacterial activity. International Journal of Biological Macromolecules, 124, 148-54. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.101
 12. Dehghan Nayeri, F., Mirhosseini, M., Mafakheri, S., & Zarrabi, MM., (2018). Antibacterial and antifungal effects of silver nanoparticles synthesized by the aqueous extract of sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology), 31(1), 16-26. ]In Persian[.
 13. Dhand, V., Soumya, L., Bharadwaj, S., Chakra, S., Bhatt, D., & Sreedhar, B., (2016). Green synthesis of silver nanoparticles using Coffea arabica seed extract and its antibacterial activity. Materials Science and Engineering: C, 58, 36-43. https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.018
 14. Dolatabadi, S., Emrani, S., Mehrafruz, E., & Zhiani, R., (2017). Green synthesis and antibacterial effect of silver nanoparticles using Eucalyptus camaldulensis. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 5(3), 74-85. ]In Persian.[
 15. Dousti, B., Nabipour, F., & Hajiamraei, A., (2019). Green synthesis of silver nanoparticle by using the aqueous extract of Fumaria Parviflora and investigation of their antibacterial and antioxidant activities. Razi Journal of Medical Sciences, 26(6), 105-117. ]In Persian[.
 16. Emrani, Sh., Zhiani, R., & DafeJafari, M., (2018). The Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Plants of Glycyrrhiza glabra and Mentha Piperata and Its Antimicrobial Effect on Some Bacterias That Cause Tooth Decay. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16(10), 953-968. ]In Persian[.
 17. Erjaee, H., Rajaian, H., & Nazifi, S., (2017). Synthesis and characterization of novel silver nanoparticles using Chamaemelum nobile extract for antibacterial application. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 8(2), 1-9.
 18. Gomathi, M., Rajkumar, PV., Prakasam, A., & Ravichandran, K., (2017). Green synthesis of silver nanoparticles using Datura stramonium leaf extract and assessment of their antibacterial activity. Resource-Efficient Technologies, 3(3), 280-4. https://doi.org/10.1016/j.reffit.2016.12.005
 19. Guzman, M., Dille, J., & Godet, S., (2012). Synthesis and antibacterial activity of silver nanoparticles against gram-positive and gram-negative bacteria. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 8(1), 37-45. https://doi.org/10.1016/j.nano.2011.05.007
 20. Haji Rostamloo, B., Zhiyani, R., Omrani, Sh., (2019). Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Salvia officinalis Extract and Evaluation of their Antioxidant and Antimicrobial Activity Against Bacteria of Food Corruption. Journal of Innovation in Food Science and Technology, 11(2), 107-118. ]In Persian[.
 21. Karamian, R., & Kamalnejade, J., (2019). Green synthesis of silver nanoparticles using aqueous seed extract of Cuminum cyminum L. and evaluation of their biological activities. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 10;26(5), 128-41. ]In Persian[.
 22. Kavoosi, S., & Yaghoubi, H., (2017). Synthesis of silver nanoparticles using green method of plant extract European marjoram (Origanum majorana) and their antibacterial effects. Journal of Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biolohy), 30(2), 161-173. ]In Persian[.
 23. Kiarsi, Z., Hojjati, M., Alizadeh Behbahani, B., Noshad, M. (2020). In vitro antimicrobial effects of Myristica fragrans essential oil on foodborne pathogens and its influence on beef quality during refrigerated storage. Journal of Food Safety 40(3), e12782. https://doi.org/10.1111/jfs.12782
 24. Larayetan, R., Ojemaye, MO., Okoh, OO., & Okoh, AI., (2019). Silver nanoparticles mediated by Callistemon citrinus extracts and their antimalaria, antitrypanosoma and antibacterial efficacy. Journal of Molecular Liquids, 273, 615-625. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.10.020
 25. Larayetan, R., Ololade, ZS., Ogunmola, OO., & Ladokun, A., (2019). Phytochemical Constituents, Antioxidant, Cytotoxicity, Antimicrobial, Antitrypanosomal, and Antimalarial Potentials of the Crude Extracts of Callistemon citrinus. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 28, 1-14. https://doi.org/10.1155/2019/5410923
 26. Mabhiza, D., Chitemerere, T., & Mukanganyama, S., (2016). Antibacterial Properties of Alkaloid Extracts from Callistemon citrinus and Vernonia adoensis against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. International Journal of Medicinal Chemistry, 1-7. http://dx.doi.org/10.1155/2016/6304163
 27. Mafakheri, S., Dehghan Nayeri, F., & Mirhoseini, M., 2017. Study the biological production and antibacterial and antifungal effects of silver nanoparticles synthesized by the methanolic extract of clove (Syzygium aromaticum). Modares Journal of Biotechnology, 8(3), 110-120. ]In Persian[.
 28. Mahadevan, S., Vijayakumar, S., & Arulmozhi, P., (2017). Green synthesis of silver nano particles from Atalantia monophylla (L) Correa leaf extract, their antimicrobial activity and sensing capability of H2O2. Microbial Pathogenesis, 113, 445-450. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.11.029
 29. Nayak, D., Ashe, S., Rauta, PR., Kumari, M., & Nayak, B., (2016). Bark extract mediated green synthesis of silver nanoparticles: evaluation of antimicrobial activity and antiproliferative response against osteosarcoma. Materials Science and Engineering: C, 58, 44-52. https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.022
 30. Nikbakht, M., & Pourali, P., (2015). Survey of biological and antibacterial effects of silver nanoparticles of aqueous and methanol extracts of Berberis Vulgaris. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical, 25 (2), 112-118.
 31. Panacek, A., Kvitek, L., Smekalova, M., Vecerova, R., Kolar, M., Roderova, M., Dycka, F., Sebela, M., Prucek, R., Tomanec, O., & Zboril, R., (2018). Bacterial resistance to silver nanoparticles and how to overcome it. Nature Nanotechnology, 13(1), 65-71. https://doi.org/10.1038/s41565-017-0013-y
 32. Paosen, S., Saising, J., Septama, AW., & Voravuthikunchai, SP., (2017). Green synthesis of silver nanoparticles using plants from Myrtaceae family and characterization of their antibacterial activity. Materials Letters, 209, 201-6. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2017.07.102
 33. Pirtarighat, S., Ghannadnia, M., & Baghshahi, S., (2019). Green synthesis of silver nanoparticles using the plant extract of Salvia spinosa grown in vitro and their antibacterial activity assessment. Journal of Nanostructure in Chemistry, 9(1), 1-9. https://doi.org/10.1007/s40097-018-0291-4
 34. Prabhu, S., & Poulose, EK., (2012). Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity effects. International Nano Letters, 2(32), 2-10. https://doi.org/10.1186/2228-5326-2-32
 35. Rafique, M., Sadaf, I., Tahir, MB., Rafique, MS., Nabi, G., Iqbal, T., & Sughra, K., (2019). Novel and facile synthesis of silver nanoparticles using Albizia procera leaf extract for dye degradation and antibacterial applications. Materials Science and Engineering C, 99, 1313-1324. https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.02.059
 36. Rajeshkumar, S., & Bharath, LV., (2017). Mechanism of plant-mediated synthesis of silver nanoparticles–a review on biomolecules involved, characterisation and antibacterial activity. Chemico-Biological Interactions, 273, 219-27. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2017.06.019
 37. Rasheed, T., Bilal, M., Iqbal, HM., & Li, Ch., (2017). Green biosynthesis of silver nanoparticles using leaves extract of Artemisia vulgaris and their potential biomedical applications. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 158, 408-415. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.07.020
 38. Rolim, WR., Pelegrino, MT., De Araujo Lima, B., Ferraz, LS., Costa, FN., Bernardes, JS., Rodigues, T., Brocchi, M., & Seabra, AB., (2019). Green tea extract mediated biogenic synthesis of silver nanoparticles: characterization, cytotoxicity evaluation and antibacterial activity. Applied Surface Science, 463, 66-74. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.08.203
 39. Singh, P., Kim, YJ., Singh, H., Wang, C., Hwang, KH., Farh, ME., & Yang, DC., (2015). Biosynthesis, characterization, and antimicrobial applications of silver nanoparticles. International Journal of Nanomedicine, 10, 2567-2577. DOI:2147/IJN.S72313
 40. Sosani Gharibvand, Z., Alizadeh Behbahani, B., Noshad, M., & Jooyandeh, H., (2020). Investigation of the Functional Groups of Bioactive Compounds, Radical Scavenging Potential, Antimicrobial Activity and Cytotoxic Effect of Callistemon Citrinus Aqueous Extract on Cell Line HT29: A Laboratory Study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 19(5), 463-84. ]In Persian[. DOI:29252/jrums.19.5.463
 41. Suddin, R., & Akrema., (2016). Extracellular synthesis of silver dimer nanoparticles using Callistemon viminalis (bottlebrush) extract and evaluation of their antibacterial activity. An International Journal for Rapid Communication, 49(4), 268-75. https://doi.org/10.1080/00387010.2016.1140654
 42. Sureshjani, M. H., Tabatabaei Yazdi, F. Mortazavi, S. A., Alizadeh Behbahani, B., & Shahidi, F. (2014). Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria" in vitro”. Journal of Paramedical Sciences, 5(2), 115-120. https://doi.org/10.22037/jps.v5i2.5943
 43. Tolouietabar, H., & Hatamnia, AA., (2017). Investigation of antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized from Scrophularia striata fruit extract. Journal of Cell & Tissue, 8(2), 206-213. ]In Persian[.
 44. Yeganegi, M., Tabatabaei Yazdi, F. Mortazavi, S. A., Asili, J., Alizadeh Behbahani, B., & Beigbabaei, A. (2018). Equisetum telmateia extracts: Chemical compositions, antioxidant activity and antimicrobial effect on the growth of some pathogenic strain causing poisoning and infection. Microbial Pathogenesis, 116, 62-67.https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.01.014
CAPTCHA Image