نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22067/ifstrj.2022.75558.1152

چکیده

در این مطالعه، یک مدل ریاضیاتی برای غیر فعال کردن مخمر از طریق تیمار پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. از طرح غربالگری تشخیصی برای جستجوی فاکتورهایی که در غیرفعال کردن با پلاسما موثر هستند، استفاده شد. چهار فاکتور ولتاژ (A: 20-30 کیلوولت) قطر ظرف (B: 40-6 میلی متر)، درجه حرارت فرآیند (C: 20-40 درجه سانتیگراد)، و نوع محیط پلاسما (هوا یا آب) در این مطالعه بررسی شدند. سپس تیمارها با نرم افزار COMSOL شبیه سازی شدند. پاسخ های ضریب سنتیک واکنش، غلظت اوزون، و زمان غیرفعال شدن نهایی توسط نرم افزار دیزاین اکسپرت تحلیل شدند تا پارامترهای موثر مدل ریاضیاتی و بشرایط بهینه سازی تعیین شوند.نتایج نشان دادند که تیمار با پلاسما در محیط آبی می تواند اثر قویتری نسبت به هوا داشته باشد. همچنین در تیمار با پلاسما، نوع محیط اثر بارزی بر هر سه پاسخ داشت، در حالیکه درجه حرارت تنها بر زمان فرآیند موثر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که روش سطح پاسخ یا روشهای آماری دیگر در مطالعه تیمارهای پلاسمایی برای بررسی فاکتورهای مختلف کارآمد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image