نتایج ارزیابی و رتبه بندی سال 1401 نشریات علمی وزارت عتف بر روی پورتال نشریات علمی به آدرس journals.msrt.ir اعلام گردید. برای مشاهده نتایج رتبه بندی سال 1401 نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران اینجا کلیک نمایید.