اخذ نمایه نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس

نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت در پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس نمایه شد. لینک پذیرش نشریه در نمایه اسکوپوس در سامانه نشریه قرار داده شده است و به زودی فعال و قابل مشاهده خواهد بود.