فهرست داوران نشریه در طی 3 سال اخیر

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی شهر- کشور ResearcherID ORCiD
اکرم آریان‌فر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان قوچان- ایران 56069488900 0000-0001-5046-4290
محسن آزادبخت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران AAC-7544-2019 0000-0002-5726-9321
الهام اسدپور دانشگاه علوم کشاورزی گرگان گرگان- ایران J-6352-2015 0000-0002-6858-5311
نارملا آصفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز- ایران  36023315700 0000-0002-3979-5264
آتنا پاسبان دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران   0000-0001-8752-1244
رضوان پوراحمد دانشگاه آزاد اسلامى، واحد ورامین ورامین- ایران   0000-0002-8099-2112
پروانه جعفری انجمن پروبیوتیک ایران تهران- ایران   0000-0003-2771-9309
حسن برزگر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران AAA-2906-2022 0000-0002-5188-3582
عیسی جاهد دانشگاه ارومیه ارومیه- ایران   0000-0002-7752-1934
سید حسن جلیلی حسن کیاده موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ساری- ایران A-1089-2017 0000-0002-5173-7278
درنوش جعفرپور دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا شیراز- ایران AAR-7812-2021 0000-0002-7895-4862
رضا حاجی محمدی فریمانی شهید باهنر کرمان کرمان- ایران R-3844-2017 0000-0002-8329-7633
محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران AAD-4751-2021 0000-0001-9873-0914
محمدعلی حصاری نژاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران  P-8700-2018 0000-0002-2799-6982
محمدرضا خانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس تهران- ایران  55826542900 0000-0001-7365-8127
مهدی خجسته پور دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران M-2278-2018 0000-0002-8107-9026
محمدهادی خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران AAA-2249-2021 0000-0001-6754-6401
نفیسه دعوتی دانشگاه بوعلی سینا همدان- ایران Y-8627-2019 0000-0002-0064-0265
علیرضا رحمن دانشگاه آزاد شهرقدس تهران- ایران   0000-0002-5618-2080
آزاده رنجبر ندامانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران ABE-5849-2021 0000-0001-8920-6694
زینب امیری رفتنی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری- ایران 57191723632 0000-0001-5525-2764
یونس زاهدی دیزج یکان دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران ABF-6196-2021 0000-0001-9177-7912
نفیسه زمیندار آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان اصفهان- ایران  36803209800 0000-0001-9098-4282
محسن زندی دانشگاه زنجان زنجان- ایران S-8060-2019 0000-0002-6462-6227
محبوبه سرابی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران AAW-4862-2021 0000-0002-7145-0426
رضوان شاددل دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل- ایران ABG-5588-2021 0000-0002-1939-4383
بهداد شدیدی دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان- ایران AAA-8632-2021 0000-0001-6588-5629
دینا شهرام پور موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران ABD-9788-2021 0000-0002-8613-1866
علیرضا صادقی ماهونک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران 35756292000 0000-0002-7461-1440
فخرالدین صالحی دانشگاه بوعلی سینا، همدان همدان- ایران L-7465-2018 0000-0002-6653-860X
حسن صباغی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان- ایران   0000-0002-9709-0465
سید حمیدرضا ضیاءالحق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان-شاهرود شاهرود-ایران S-1774-2016 0000-0002-1435-3056
محمدحسین عباسپور فرد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران Q-2024-2016 0000-0002-5575-5115
محمدرضا عدالتیان دوم دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران P-5110-2015 0000-0001-8137-7579
الگا عظیمی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران P-6084-2015 0000-0002-3686-675X
بهروز علیزاده بهبهانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز- ایران   0000-0002-1447-5088
بهاره عمادزاده موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران AAB-8061-2022 0000-0003-3472-1861
فرید عمیدی فضلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان آذربایجان شرقی- ایران AAO-9367-2021 0000-0002-3482-9322
حامد فاطمیان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج تهران- ایران  V-3126-2017 0000-0002-4176-888X
محبوبه فضایلی دانشگاه شیراز شیراز- ایران N-5704-2017 0000-0002-5246-5681
بهروز قرآنی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران AAB-8016-2019 0000-0002-2213-2309
حمیدرضا گازر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج تهران- ایران S-4646-2016 0000-0002-6991-5095
علی گنجلو دانشگاه زنجان، زنجان- ایران N-3715-2018 0000-0002-3298-4492
حنان لشکری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرین دشت فارس- ایران 55279970500 0000-0002-2831-3119
مرتضی محمدی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران  57197648419 0000-0002-1383-638X
مرضیه معین فرد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران AAU-9561-2020 0000-0002-6324-1130
الناز میلانی جهاد دانشگاهی مشهد، خراسان رضوی مشهد- ایران   0000-0003-0077-5204
سارا ناجی طبسی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران I-9009-2018 0000-0001-5388-3829
بهزاد ناصحی دانشگاه پیام نور اهواز- ایران ABG-4206-2021 0000-0003-0494-8096
مسعود نجف نجفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشهد- ایران B-2987-2017 0000-0002-0188-6910
زهرا نظری دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران R-8638-2017 0000-0001-7929-2234
مجید نوشکام دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران  56734454100 0000-0003-2939-9599
عبدالله همتیان سورکی دانشگاه جهرم فارس- ایران  AAU-3455-2020 0000-0002-1355-4403
سمیرا یگانه زاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد- ایران Z-5435-2019 0000-0001-7467-4778
علیرضا یوسفی دانشگاه بوعلی سینا، همدان همدان- ایران  56114273300 0000-0003-0148-9015
وحید حکیم زاده دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان قوچان، ایران

 14057886800

 0000-0001-9765-5852

مجید عزیزی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد-ایران

 AAA-3124-2020

 0000-0002-8813-4518