نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران مقالاتی را که جنبه‌های مختلف علوم و صنایع غذایی شامل مهندسی مواد غذایی، فناوری مواد غذایی، زیست‌فناوری مواد غذایی و شیمی مواد غذایی را در برمی‌گیرند به چاپ می‌رساند. این مقالات شامل مقالات تحقیقاتی کامل، مقالات کوتاه پژوهشی و مقالات مروری جدید می‌باشند. مقالات باید حاوی اطلاعات جدید بوده، دارای تاثیر و از کیفیت علمی بالا برخوردار باشند. مقالات باید پیشرفت‌های علمی یا فناوری در زمینه‌های خاص مورد علاقه نشریه را ارائه دهند تا منجر به افزایش شهرت بین المللی نشریه شود. اهداف این نشریه بطور سالیانه مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا بتواند همگام با تحولات در این حوزه قدم بردارد.

موضوعات مورد علاقه نشریه عبارتند از:

الف) مهندسی مواد غذایی

خواص مهندسی مواد غذایی

 فیزیک مواد غذایی

 شیمی فیزیک

تجزیه و تحلیل بیوفیزیک مواد غذایی

مهندسی طراحی و تولید غذاهای جدید

طراحی و بهره‌برداری از فرآیندهای غذایی

نانو فناوری مواد غذایی

 

ب) فناوری مواد غذایی

علم مواد غذایی

علوم حسی مواد غذایی

فناوری‌های نوظهور

فرایندهای مواد غذایی

اندازه‌گیری مواد غذایی

کنترل مواد غذایی

بسته‌بندی مواد غذایی

ذخیره‌سازی و توزیع مواد غذایی

 

پ) شیمی مواد غذایی

شیمی کربوهیدرات

شیمی لیپید

شیمی پروتئین

بیوشیمی مواد غذایی

روش‌های اندازه‌گیری دستگاهی

شیمی ترکیبات زیست فعال

شیمی افزودنی‌های مواد غذایی

 

ت) زیست فناوری مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

ایمنی مواد غذایی

سم‌شناسی مواد غذایی

اکولوژی میکروبی مواد غذایی

فساد مواد غذایی

پروبیوتیک‌ها و کشت‌های آغازگر

میکروبیولوژی پیشگو

ارزیابی خطرات میکروبی

بررسی‌های میکروبیولوژیکی و ایمونولوژیکی مواد غذایی

روش‌های شناسایی نوین

دست‌ورزی ژنتیکی میکروارگانیسم‌ها