نشریه "پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران" با هدف ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه مهندسی علوم صنایع غذایی اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان می‌نماید. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج تحقیقات متخصصان در زمینه مهندسی، میکروبیولوژی، تکنولوژی و شیمی مواد غذایی چشم انداز روشن و مشخصی را برای محققین از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید.