فرآیند پذیرش مقالات

  • ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه
  • اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
  • عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
  • ارائه مقاله به داوران متخصص در زمینه موضوعی مقاله
  • بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله

در این مرحله دو حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود.

-خاطر نشان می‌گردد چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

  • ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
  • ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
  • ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله

در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.

  • مقالات پذیرش شده جهت واریز مبلغ انتشار نشریه به نویسنده ارسال می‌شود.

 

  لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از  7 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 1تا 2 ماه می‌باشد.