نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است . در این پژوهش , جهت تعیین ضریب نفوذ موثر ، انرژی فعالیت و
سینیتیک خشک ش دن پسته ، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد . مدلهای تجربی
مختلفی جهت انطباق با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور مهمترین پارامتر های موثر در
C فرآیند خشک کردن یعنی دمای هوا (در چهار سطح مختلف 0
60 ) و سرعت جریان هوا (درسه ,45 , 30 ,25
10 ) بررسی شد . دما و سرعت جریان هوا بر زمان خشک شدن پسته به طور قابل توجهی اثر گذار , 8 , 6 m/ s سطح
بوده, ضمن اینکه تاثیر دما به مراتب نسبت به سرعت جریان هوا بیشتر است . ضریب نفوذ موثر پسته همچون اغلب مواد
10 تعیین شده است . همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت خشک شدن پسته در − 10 تا 11 − غذایی بین 9
مرحله سرعت نزولی اتفاق می افتد و کنترل کننده فرآیند خشک کردن , نفوذ رطوبت می باشد . با تجزیه و تحلیل نتایج
بدست آمده می توان دریافت که مدل دو پارامتری در تمام محدوده مورد آزمایش و مدل هندرسون – پیبیس در دماها
و سرعت جریان های بالا بهترین انطباق را با داده های آزمایشی دارند.
کلمات کلیدی : ضریب نفوذ موثر، انرژی فعالیت، خشک کردن بستر سیال، پسته، مدلسازی سینیتیکی

CAPTCHA Image