نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اغلب کارخانجات روغن نباتی را دربطری PET بسته بندی می‌نمایند. با توجه به قابلیت انحلال بالای اولیگومرهای PET در روغن‌ها و عمر انباری روغن های مایع، پیش بینی می‌شود که بخشی از مواد مهاجر از PET به داخل روغن انتقال یابند . این مطالعه جهت تعیین میزان مهاجرت ترفتالات‌ها از PET به داخل روغن آفتابگردان و تاثیر دما و مدت نگهداری بر آن انجام گرفت. 42 نمونه روغن مایع آفتابگردان بسته بندی شده در بطری های یک لیتری PET از یک بچ تولیدی کارخانه روغن نباتی پارس تهیه و در دماهای C˚20 و C˚40 نگهداری و آزمایشات بر روی 3 بطری از هر دما در زمانهای مختلف (10، 20، 30، 70، 145 و 202 روز) انجام گرفت . با روش Castle هیـدرولیز قلیایی اولیگـومرهای PETبه ترفتالـیک اسید و سپس مـتیلاسیون آن به دی مـتیل ترفتالات صـورت گرفت و نهایتا اندازه گیری کمّی دی متیل ترفتالات با روشReeves و اسپکتروفتومتر UV و متد طیف بینی مشتقی انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار کل مهاجرت کمتر از حد مجاز (کمتر از 60 ppm) بوده و روغن پس از حد نهایی مهاجرت قابل مصرف می باشد. میزان مهاجرت تابع دما و مدت نگهداری است،‌ یعنی میزان مهاجرت با گذر زمان افزایش یافته ، در حد نهایی متوقف شده و سرعت .مهاجرت با افزایش دما بیشتر می شود . ارتباط خطی بین میزان مهاجرت و جذر زمان تماس وجود دارد .نتیجه اینکه مهاجرت اولیگومرهای PET با ازدیاد مدت زمان تماس و زمان نگهداری افزایش می یابد تا به حد نهایی و تعادلی خود برسد.

واژه های کلیدی: بطری پلاستیکی، مهاجرت، روغن آفتابگردان ، پلی اتیلن ترفتالات (PET) ، اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش مشتقی ، اولیگومرهای PET.

CAPTCHA Image