نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی مشهد، خراسان رضوی.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

اینولین به علت دارا بودن ویژگی‌های مفید تغذیه ای و اثرات پروبایوتیک به طور گسترده ای در جهان مورد استفاده می‌باشد. گیاه سیب زمینی ترشی یکی از منابع مهم استخراج صنعتی اینولین می‌باشد. امروزه استفاده از امواج فراصوت با توجه به اثرات مؤثر آن در نگهداری و فرآیند مواد غذایی رو به گسترش می‌باشد. اثرات مکانیکی امواج فراصوت و کاویتاسیون‌های تولید شده در اثر این امواج باعث افزایش نفوذپذیری حلال به داخل سلول‌های گیاهی و افزایش انتقال جرم و به دنبال آن افزایش بازدهی استخراج در دماهای پایین تر می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی امواج فراصوت در استخراج اینولین از غده سیب زمینی ترشی و بهینه یابی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ بود، در این بررسی اعمال امواج فراصوت به صورت مستقیم بوده و ترکیب‌های مختلف زمان (5-40 دقیقه)، دما (20- 60 درجه سانتی گراد) و شدت صوت ( 20 -100٪) مورد مطالعه قرار گرفت. طراحی آزمایش شامل استفاده از نرم افزار رویه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی بود. با توجه به مدل تجربی به دست آمده توسط روش سطح پاسخ، ارتباط میان متغیرهای مورد مطالعه مناسب تشخیص داده شد. بر اساس آزمایش‌های انجام شده شرایط بهینه استخراج اینولین با اعمال امواج فراصوت مستقیم و دستیابی راندمان 85 درصد، دمای 43 درجه سانتی گراد، زمان37 دقیقه و شدت صوت 20٪ تعیین گردید.

واژه‌های کلیدی: سیب زمینی ترشی، اینولین، استخراج، امواج فراصوت، روش سطح پاسخ

CAPTCHA Image