نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسنده

چکیده

هر ساله بیش از یک سوم افراد کشور های توسعه یافته به بیماری هایی از طریق مواد غذایی گرفتار می شوند و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های منتج از آلاینده های مواد غذایی، در کشور های در حال توسعه، سالانه 2/2 میلیون نفر گزارش شده است. فلزات سنگین از جمله آلاینده های زیست محیطی هستند که مواجهه انسان با بعضی از آنان از طریق آب و مواد غذایی می تواند مسمومیت های مزمن و بعضا" حاد ایجاد نمایند که از جمله آنان می توان به فلزاتی نظیر کروم، منگنز، نیکل و کبالت در انواع نمک اشاره کرد. براین مبنا پروژه حاضر به اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین نیکل، کروم، منگنز و کبالت در نمونه های نمک شسته شده و سنگ نمک با دستگاه طیف سنج جذب اتمی شعله می پردازد. میانگین ± خطای استاندارد غلظت فلزات سنگین برای نمک شسته شده، نیکل (689/0 860/1)، کروم (144/0 345/0)، منگنز (120/0 171/0) و کبالت (832/0 747/3) میکروگرم بر گرم وزن خشک نمونه به دست آمد. برای سنگ نمک نیز، نیکل (021/0 001/2)، کروم (011/0 549/2)، منگنز (025/0 200/0) و کبالت (100/0 041/9) میکروگرم بر گرم وزن خشک نمونه به دست آمد. با مقایسه و توجه به اختلاف این مقادیر و کم شدن غلظت این عناصر در نمک شسته شده، به اهمیت تصفیه سنگ نمک می توان پی برد. با بررسی آماری (t-Test) می توان دریافت که مقادیر فلزات سنگین کروم، منگنز و کبالت در نمک تصفیه نشده با مقادیر این فلزات در نمک تصفیه شده، اختلاف معنی داری دارند و تنها برای فلز نیکل این اختلاف معنی دار نیست و هم چنین نشان داد که با شسته شدن سنگ نمک تغییر معنی داری در درجه خلوص نمک از 98/96 تا 83/98 درصد جرمی به دست می آید.

واژه های کلیدی: تصفیه نمک، طیف سنجی جذب اتمی، فلزات سنگین، نمک طعام

CAPTCHA Image