نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه

چکیده

لیکوپن کاروتنوئید عمده گوجه فرنگی و ترکیب رنگ دهنده و آنتی اکسیدان است که امروزه سعی در افزایش دستیابی به آن از طریق گوجه فرنگی و فرآورده های آن می باشد. در این تحقیق جهت استخراج لیکوپن از تیمار اتانولی 94% در دمای оC 60 به مدت 5 ثانیه و تیمار آنزیمی پکتیناز غلظتهای ml/kg 2 تا 10 در زمانهای 30، 60 و 90 دقیقه و گرمخانه گذاری در دمای оC 55 ، استفاده شد. تحت این شرایط غلظت لیکوپن در 100 گرم اولئورزین در تیمار با آنزیم به تنهایی 503/279 میلی گرم است در حالیکه در نمونه های تیمار شده با آنزیم و اتانول این مقدار برابر با 87/160 میلی گرم بود. راندمان استخراج لیکوپن از 100 گرم نمونه نیز به ترتیب برابر با 113609/0 و 089478/0 میلی گرم بود. به طور کلی، در این تحقیق نشان داده شد که در مورد ضایعات صنعتی گوجه فرنگی، تیمار آنزیمی بدون تیمار اتانولی، برای افزایش میزان خلوص لیکوپن مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها

رنجبر، آ. مقصودلو، ی. قربانی، م. صادقی ماهونک، ع. 1389. بهینه سازی استخراج لیکوپن از پوست و ضایعات گوجه فرنگی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد.
شادان، ع. 1385. بررسی ابعاد اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی در ایران. گزارش پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.
مصباحی، غ.، عباسی، ا.، جمالیان، ج.، فرحناکی، ع. 1388. افزودن پوست و دانه گوجه‏فرنگی به سس کچاپ به‌منظور بهبود ارزش غذایی و خصوصیات رئولوژیک آن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال سیزدهم. شماره 47 (الف). بهار 1388. 82-69.
Ausich, R. L., and Sanders, D. J. 1997. Process for the isolation and purification of lycopene crystals. United States Patent 5858700.
Choudhari, S. M. and L. Ananthanarayan. 2006. Enzyme aided extraction of lycopene from tomato tissues. Food chemistry. 102:77-81.
Choudhary, T.J. et al., 2008 Bowser, P.Weckler , N.O. Manessb,W. McGlynn. 2008. Rapid estimation of lycopene concentration in watermelon and tomato puree by fiber optic visible reflectance spectroscopy. Postharvest Biology and Technology. 7p.
Delgado-Vargas, F., and Paredes-Lopez Andreeva, O. 2003. Natural colorants for food and nutraceutical uses. Boca Raton, Florida, Pp: 44- 71.
Jannat M., ´and n-Gutie´rrez,R., and Dolores Luque de Castro,M. 2007. Lycopene: The need for better methods for characterization and determination. Trends in Analytical Chemistry. Vol. 26, No. 2. 8p.
Lavecchia, R., and Zuorro, A. 2008. Improved lycopene extraction from tomato peels using cell-wall degrading enzymes. European Food Research and Technology 228(1): 153-158.
Lu,C,H., J. Engelmann,N., Ann Lila,M., W. Erdman Jr,J. 2009. Optimization of Lycopene Extraction from Tomato Cell Suspension Culture by Response Surface Methodology. J Agric Food Chem. 56(17): 7710–7714.
Sadler G., and Davis, J., and Dezman, D. 1990. Rapid Extraction of Lycopene and β-Carotene from Reconstituted Tomato Paste and Pink Grapefruit Homogenates. Journal of Food Science 55(5): 1460-1461.
Sahlin , E. , and Savage , G.P. , and Lister , C.E. 2004 . Investigation of the antioxidant properties of tomatoes after processing. Journal of Food Composition & Analysis. 17, 635-647.
Shi , J. , and Maguer , M.L. , and Kakuda , Y. , and Liptay , A. , and Niekamp , F. 1999 . Lycopene degradation and isomerization in tomato dehydration . Food Research International , 32 , 15-21.
Shi, J. 2001. Separation of carotenoids from fruits and vegetables. WO/2001/079355
Socaciu, C. 2008. Food Colorants Chemical and Functional Properties. CRC Press Taylor & Francis Group. Boca Raton. 652p.
Soni, J. 2003. Separation of carotenoids from fruits and vegetables. US2003/0180435
Zuorro, A., and Lavecchia, R. 2008. Process for the extraction of lycopene. WO/2008/055894.
CAPTCHA Image