نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استاد، گروه شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

فیلم های بر پایۀ نشاسته خالص دارای معایب متعددی ازجمله ویژگی های مکانیکی ضعیف و بازدارندگی کم در برابر رطوبت می باشندکه استفاده از آن‌ها را در بسته بندی موادغذایی محدود می سازد. در این پژوهش، به‌‌ منظور بهبود ویژگی های فیلم نشاسته نرم شده1 (PS)، از پلی وینیل الکل(PVOH) به‌‌ عنوان یک پلیمر سازگار با نشاسته و نانورس مونتموریلونیت2(MMT) به‌‌ عنوان یک نانو پر‌کننده استفاده شد و نانوکامپوزیتهای نشاسته / پلی وینیل الکل / مونت موریلونیت (PS/PVOH/MMT) با مقادیرمختلف MMT (1،3، 5 و 7 درصد) تولید شد. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس (XRD)3 نشان داد که ساختار فیلم های بیونانوکامپوزیت از نوع ساختار با جدایش کامل4 (اکسفولیتد) بوده و تشکیل این ساختار، پخش همگن دو فاز ماتریس و پرکننده را در هم نشان می دهد. نتایج آزمون گرماسنجی روبشی افتراقی5 ((DSC نشان دادکه افزودن MMT و افزایش غلظت آن، باعث افزایش دمای ذوب و دمای انتقال شیشه ای (Tg) فیلم های بر پایه نشاسته به‌‌ ترتیب از C°242 تا C°262 و از C°148تا C°188 می شود. نتایج آزمون مکانیکی و بازدارندگی نشان داد که افزودن PVOH و MMT باعث افزایش استحکام کششی نهایی (UTS) و کاهش نفوذپذیری نسبت به‌‌ بخار آب (WVP) و حلالیت فیلم های بر پایه نشاسته می شود.

کلیدواژه‌ها

الماسی، ه. قنبرزاده، ب. انتظامی، ع. ع.، 1387، ویژگی های نانوکامپوزیتهای نشاسته-کربوکسی متیل سلولز- نانورس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
قنبرزاده، ب. الماسی، ه. زاهدی، ی.، 1388، کناب بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته بندی مواد غذایی و دارویی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر، ص 1 تا 20.
Almasi H., Ghanbarzadeh B, and Entezami AA., 2010, Physicochemical properties of starch–CMC–nanoclay biodegradable films. International journal of biological macromolecules, 46, 1-5.
ASTM. 1995. Standard test methods for water vapor transmission of material.E96-95. Annual book of ASTM, Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials.
ASTM. 1996. Standard test methods for tensile properties of thin plastic sheeting. D882-91. Annual book of ASTM, Philadelphia, PA: American Society for testing and Materials.
Averous, L., and Boquillon, N., 2004, Biocomposites based on plasticized starch: thermal and mechanical behaviours. Carbohydrate Polymers, 56, 111-122.
Cao, X., Chen, Y., Chang, P. R., Muir, A. D., and Falk, G., 2008, Starch-based nanocomposites reinforced with flax cellulose nanocrystals. eXPRESS Polymer Letters, 2, 7, 502-510.
Chen, Y., Cao, X., Chang, P. R., Huneault, M. A., 2008, Comparative study on the films of poly (vinyl alcohol)/pea starch nanocrystals and poly (vinyl alcohol)/native pea starch. Carbohydrate Polymers, 73, 8-17.
Chivarc, F., Pollet, E., and Averous, L., 2009, Progress in nano biocomposites based on polysaccharides and nanoclays. Materials Science and Engineering R, 67, 1-17.
Cinelli, P., Chiellini, E., Imam, and S. H., 2008, Hybride composite based on poly (vinyl alcohol) and fillers from renewable resources. Journal of Applied Polymer Science, 109, 1684-1691.
Cyras, V. P., Manfredi, L. B., Ton T., M. T., and Vazquez, A., 2008, Physical and mechanical properties of thermoplastic starch-montmorillonite nanocomposite films. Carbohydrate Polymers, 73, 55-63.
Dean, K. M., Do, M. D., Petinakis, E., Yu, L., 2008, Key interactions in biodegradable thermoplastic starch/poly (vinyl alcohol)/montmorillonite micro and nanocomposites. Composites Science and Technology, 68, 1453-1462.
Ghanbarzadeh, B and Almasi, H., 2011, Physical properties of edible emulsified films based on carboxymethyl cellulose and oleic acid. International Journal of Biological Macromolecules 48, 44-49
Ghanbarzadeh, B., Musavi, M., Oromiehie, A. R., Razavi, K, Razmi Rad, E., Milani, J., 2007, Effect of plasticizing sugars on water vapor permeability, surface energy and microstructure properties of zein films. LWT – Food Science and Technology, 40, 1191-1197.
Huang, M. F., Yu, J. G., and Ma, X. F., 2004, Studies on the properties of montmorillonite reinforced thermoplastic starch composites. Polymer, 45, 7017-7023.
Kvien, I., Sugiyama, J., Votrubec, M., Oksmanbec, K., 2007, Characterization of starch based nanocomposites. Journal of Material Science, 42, 8163-8171.
Magalhaes, N. F., and Andrade, C. T., 2009, Thermoplastic corn starch/clay hybrids: effect of clay type and content on physical properties. Carbohydrate Polymers, 75, 712-718.
McGlashan, S. A., and Halley, P. J., 2003, Preparation and characterization of biodegradable starch based nanocomposite materials.Polymer International, 52, 1767-1773.
Majdzadeh, K., Nazari, B., 2010, Improving the mechanical properties of thermoplastic starch/poly (vinyl alcohol)/clay nanocomposites. Composites Science and Technology, 70, 1557-1563.
Pandey, J. K., Singh, R. P., 2005, Green nanocomposites from renewable resources: effect of plasticizer on the structure and material properties of clay filled starch. Starch, 57, 8-15.
Paralikar, Sh, A., Simonsen, J., Lombardi, J., 2008, Poly (vinyl alcohol)/cellulose nanocrystal barrier membranes. Journal of Membrane Science, 320, 248-258.
Park, H. M., Lee, W. K., Park, C. W., Cho, W. J., and Ha, C. S., 2003, Environmentally friendly polymer hybrids Part I Mechanical, thermal, and barrier properties of thermoplastic starch/clay nanocomposites. Journal of Materials Science, 38, 909– 915.
Ray, S., Quek, S. Y.,Easteal, A., and Chen, X. D., 2006, The potential use of polymer/clay nanocomposites in food packaging. International Journal of Food Engineering, 2, 4.
Siddaramaiah, R. B., Somashekar, R., 2004, Structure property relation in poly (vinyl alcohol)/starch composites. Journal of Applied Polymer Science, 91, 1, 630-635.
Sorrentino, A., Gorrasi, G., and Vittoria, V., 2007, Potential perspectives of bio-nanocomposites for food packaging applications. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 18, 84-95.
Tang, X., Alavi, S., and Herald, T. J., 2008, Barrier and mechanical properties of starch-clay nanocomposite films. Cereal Chemistry, 85, 3, 433-439.
Whan Rhim, J., 2007, Natural biopolymer based nanocomposite films for packaging applications. Food Science and Nutrition, 47, 411-433.
Wilhelm, H. M., Sierakowski, M. R., Souza, G. P., and Wypych, F., 2003, Starch films reinforced with mineral clay. Carbohydrate Polymers, 52, 101-110.
Yang, S. Y., and Huang, C. Y., 2008, Plasma treatment for enhancing mechanical and thermal properties of biodegradable PVA/starch blends. Journal of Applied Polymer Science, 109, 2452-2459.
Yu. L., Petinakis, S., Katherine, D., Bilyk, A., and Wu, D., 2007, Green polymeric blends and composites from renewable resources. Macromolecular Symposia (Advanced Polymers for Emerging Technologies), 535-539.
Zeppa, C., Gouanve, F., and Espuche, E., 2009, Effect of a plasticizer on the structure of biodegradable starch clay nanocomposites: thermal, water sorption, and oxygen barrier properties. Journal of Applied Polymer Science, 112, 2044-2056.
Zou, G. X., Qu, J. P., and Zou, X. L., 2007, Optimization of water absorption of starch/PVA composites. Polymer Composites, 674-679.
CAPTCHA Image