نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر، پایداری اکسایشی نه نمونه روغن زیتون رایج در بازار ایران شامل چهار نمونه بکر و پنج نمونه بی بو شده در مقایسه با دو نمونه روغن زیتون بکر خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. روغنهای بکر خارجی در مجموع دارای نسبت MUFA/PUFA بالاتری (میانگین 27/9) در مقایسه با روغنهای زیتون داخلی (میانگین 70/5) بودند. اعداد پراکسید و اسیدی روغنهای زیتون مورد مطالعه به ترتیب در محدوده های 5/8 تا 5/14 میلی‌اکی‌والان گرم بر کیلوگرم و 1/0 تا 27/4 میلی گرم بر گرم قرار داشت. میزان ترکیبات توکوفرولی نمونه های بکر خارجی به طور متوسط (7/436 پی‌پی ام) بیش از انواع داخلی و حتی حدود دو برابر انواع بکر داخلی (4/223 پی پی ام) بود. به طور متوسط، روغنهای بکر خارجی حامل ترکیبات فنلی (0/154 پی پی ام) بیش از انواع بکر داخلی (3/112 پی پی ام) و بخصوص روغنهای بی بو شده (0/46 پی پی ام) بودند. تفسیر میزان پایداری روغنهای زیتون مورد مطالعه بر حسب داده های ساختار شیمیایی بخوبی صورت گرفت؛ به گونه ای که روغنهای بکر خارجی در مجموع از ساختار شیمیایی مطلوبتر و به تبع آن پایداری به ترتیب بیشتری نسبت به روغنهای زیتون بکر و بی بو شده داخلی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

Ajayi, I.A., Oderinde, R.A., Kajigbola, D.O., and Uponi, J.I. 2006. Oil content and fatty acid composition of some underutilized legumes from Nigeria. Food Chemistry, 99, 115-120.
AOCS. 1993. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists´ Society, AOCS Press, Champaign, IL.
Capannesi, C., Palchetti, I., Mascini, M., and Parenti, A. 2000. Electrochemical sensor and biosensor for polyphenols detection in olive oils. Food Chemistry, 71, 553-562.
CX-STAN 210. 1999. Codex standard for named vegetable oils. Codex Alimentarius, 8, 11-25.
Farhoosh, R., and Moosavi, S.M.R. 2009. Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils. Journal of Agricultural Science and Technology, 11, 173-179.
Farhoosh, R., and Pazhouhanmehr, S. 2009. Relative contribution of compositional parameters to the primary and secondary oxidation of canola oil. Food Chemistry, 114, 1002-1006.
Farhoosh, R., Niazmand, R., Rezaei, M., and Sarabi, M. 2008. Kinetic parameter determination of vegetable oil oxidation under Rancimat test conditions. European Journal of Lipid Science and Technology, 110, 587-592.
Huang, S.W., Frankel, E.N, and German, J.B. 1994. Antioxidant activity of α- and γ- tochopherols in bulk oils and in oil in water emulsions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42, 2108-2114.
Kritchevsky, D., Tepper, S.A., and Langan, J. 2010. Influence of Short- Term Heating on Composition of Edible Fats. Journal of Nutrition, 77, 127-130.
Mendez, E., Sanhueza, J., Speisky, H., and Valenzuela, A. 1996. Validation of the Rancimat test for the assessment of the relative stability of fish oils. Journal of the American Oil Chemists' Society, 73, 1033-1037.
Montedoro, G.F., Servili, M., Baldioli, M., and Miniati, E. 1992. Simple and hydrolyzable phenolic compounds in virgin olive oil. 1. Their extraction, separation and quantitative and semiquantitative evaluation by HPLC. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, 1571-1576.
Rossell, J.B. 2001. Factors affecting the quality of frying oils and fats, In: Frying. Improving Quality, Rossell, J.B., Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England.
Saguy, I.S., Shani, A., Weinberg, P., and Garti, N. 1996. Utilization of jojoba oil for deep-fat frying of foods. Lebensmittel-Wissenschaft and Technologie, 29, 573-577.
Sanchez-Gimeno, A.C., Negueruela, A.I., Benito, M., and Vercet, A., Oria, R. 2008. Some physical changes in Bajo Arago´n extra virgin olive oil during the frying process. Food Chemistry, 110, 654-658.
Servili, M., Baldioli, M., Miniati, E., and Montedoro, G.F. 1996. Antioxidant activity of new phenolic compounds extracted from virgin olive oil and their interaction with α-tocopherol and β-carotene. La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, 73, 55-59.
Shantha, N.C., and Decker, E.A. 1994. Rapid, sensitive, iron-based spectrophotometric methods for determination of peroxide values of food lipids. Journal of the American Oil Chemis' Society, 77, 421–424.
Tena, N., Aparicio, R., Garcia-Gonzalez, D.L. 2009. Thermal Deterioration of Virgin Olive Oil Monitored by ATR-FTIR Analysis of Trans Content. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 9997–1003.
Tena, N., Garcia-Gonzalez, D.L., and Aparicio, R. 2009. Evaluation of Virgin Olive Oil Thermal Deterioration by Fluorescence Spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 10505–10511.
Tsimidou, M., Papadopoulos, G., and Boskou, D. 1992. Phenolic compounds and stability of virgin olive oil. Food Chemistry, 45, 141-144.
Tyagi, V.K., and Vasishtha, A.K. 1996. Changes in the characteristics and composition of oils during deep-fat frying. Journal of the American Oil Chemists' Society, 73, 499-506.
Wong, M.L., Timms, R.E., Goh, E.M. 1988. Colorimetric determination of total tochopherols in palm oil, olein and stearin. Journal of the American Oil Chemists´ Society, 65, 258-261.
CAPTCHA Image