نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مطالعه تجربی ضریب اصطکاک داخلی و درصد تخلخل چهار رقم از ارقام برنج های پرمحصول ایرانی به نام های نعمت، ندا، پژوهش و پردیس در چهار سطح رطوبتی 8 ، 11، 15 و 20 درصد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب اصطکاک داخلی برنج های ارقام ذکر شده با افزایش رطوبت از 8 تا رطوبت تعادل 1±11 درصد کاهش و پس از آن افزایش می یابد. مقدار زاویه اصطکاک داخلی در رطوبت تعادلی 1±11 درصد برای هر یک از ارقام نعمت، ندا، پژوهش و پردیس به ترتیب 30/39، 50/37، 95/33 و 38/34 درجه تعیین شد. با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده گردید که مشخصات بیوفیزیکی ظاهری ارقام نظیر طول دانه، قطر دانه، زبری نسبی سطح خارجی دانه، ریشک انتهایی دانه و موارد دیگر بر رابطه ی بین تنش برشی و تنش نرمال موثر است. همچنین میزان تخلخل رابطه مستقیم با نوع رقم و رطوبت دانه دارد. درصد تخلخل این 4 رقم در رطوبت تعادلی به ترتیب 8/70 برای نعمت، 9/63 برای ندا و 7/62 و 5/66 برای ارقام پژوهش و پردیس به دست آمد. با توجه به نتایج به نظر می رسد تفاوت های ظاهری ارقام می تواند بر رابطه ی بین تنش برشی و تنش نرمال موثر باشد اما نوع واریته تاثیر محسوسی در تنش برشی اولیه ندارد.

کلیدواژه‌ها

بی نام، 1390،آمارنامه کشاورزی محصولات زراعی سال زراعی89-1388، وزارت جهاد کشاورزی.
رضوی، م. ع.، اکبری ر.، 1385، خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 99-102
رفیعی، ش.، 1385، اصلاح رطوبت تعادلی شلتوک برنج (سپیدرود) برای شبیه سازی خشک کردن توده بستر نازک، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10 (3)، 175-182.
زمانی، ق.، علیزاده، م.، 1386، خصوصیات و فرآوری ارقام مختلف برنج ایران، انتشارات پلک، 208 صفحه.
کاشانی نژاد، م، چاپرا، د.، رفیعی، ش.، 1387، بررسی جذب رطوبت و تغییرات خواص فیزیکی ارقام برنج در فرآیند خیساندن، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد پانزدهم، شماره دوم، 14 صفحه.
Amiri Chayjan, R., Moazez, Y., 2008, Estimation of paddy equilibrium moisture adsorption using ANNs, Journal of Applied Sciences, 8(2), 346-351.
ASAE, 1995, Standards D254.4, Moisture Relationships of Grains, 33rd ed., St. Joseph, MI.
ASAE, 1999, Standards D245.5, Moisture Relationship of Plant-based Agricultural Products, St. Joseph, MI.
Bhattacharya, K. R., Sowbhagya, C. M., Indudhara Swamy, Y. M., 1972, Some physical properties of paddy and rice and their interrelations, Journal of the Science of Food and Agriculture, 23, 171-186.
Chakraverty, A., 1972, Post-Harvest Technology of Cereals.Co. Pvt,LTD,New Delhi,Bombay,Calcutta , pp: 360.
Chukwu, O., Akande F. B., 2007, Development of an Apparatus for Measuring Angle of Repose of Granular Materials, Assumption University Journal of Technology, 11(1), 62-66.
Cnossen, A. G., Siebenmorgen, T. J, Yang, W., Bautista, C., 2001, An application of glass transition temperature to explain rice kernel fissure occurrence during the drying process, Drying Technology, VOL.19(8):1661-1682.
Davies, R. M., Zibokere, D. S., 2011, Effect of Moisture Content on Some Physical and Mechanical operties of Three Varieties of Cowpea, Agricultural Engineering International: CIGR Journal, Manuscript No.1700. Vol. 13, No.1, 1-16.
FAO, 2012, Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO Statistical Database, Available from http://faostat.fao.org.
Kutz, M., 2007, Handbook of Farm, Dairy, and Food Machinery, William Andrew Publishing, NY U.S.A., pp: 768.
Lu, R., Sibenmorgen, T. J., Costello, T. A., Fryar Jr E. O., 1995, Effect of rice moisture content at harvest on economic return. Transactions of the ASAE. VOL. II(5):685-690.
Mohsenin, N. N., 1986, Physical properties of Plant and Animal Materials.2nd edit. Gordon and Breach Science Publishers, New York, pp: 750.
Siebenmorgen, T. J., Cooper, N. T., Bautista, R. C., Counce, P. A., Wailes, E., Watkins, K. B., 2008, Estimating the economic value of rice (oryza sativa l.) As a function of harvest moisture content, Transactions of the ASABE, Vol. 24(3): 359-369.
Stroshine, R., Hamann, D., 1994, Physical Properties of Agricultural Materials and food Products, Purdue University, West Lafayette, Indian. Course manual.
Thakur, A. K., Gupta, A. K., 2006, Two stage drying of high moisture paddy with intervening rest period, Energy Conversion and Management 47, 3069–3083.
Zareiforoush, H., Komarizadeh, M. H., Alizadeh, M. R., 2009, Effect of moisture content on some physical properties of paddy grains, Journal of Applied Science & Engineering Technology, 1(3): 132-139.
CAPTCHA Image